Konkurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna w ruchu drogowym”

                                                                       Regulamin Konkursu 

                                               

  1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu – Mokoszynie.

2.Celem Konkursu jest:

-szerzenie wiedzy na temat pierwszej pomocy w ruchu drogowym

  – praktyczne za stosowanie zdobytych umiejętności

  – wdrażanie partnerstwa i współpracy

  – uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze

-pobudzenie kreatywności i estetyki w wykonaniu zadania

 -innowacyjność  w wykorzystaniu telefonów komórkowych

 

Zasady uczestnictwa

1.Uczestnikami Konkursu mogą są uczniowie klas I LT ,I HDT ,I BT, II BT Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu – Mokoszynie .

2.Miejscem konkursu jest świetlica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu.

3.Termin:10.06.2019 r. godz.13.00

 

Wyłanianie Laureatów Konkursu i Nagrody

1.Do oceny zadania konkursowego Dyrektor Szkoły powołuje komisję składająca się z nauczycieli .

1.Przewodniczący: Małgorzata Rak

2.Członek :Halina Skorupa

3.Członek:  Jan Furman

2.Przy ocenie wykonania zadania konkursowego Komisja będzie brała pod uwagę.

  1. a) Film na temat pierwszej pomocy przedmedycznej (czas trwania 5-10 minut).

 b )Prezentacja na temat pierwszej pomocy przedmedycznej ( 10 sztuk slajdów ,10 minut).

  1. c) zadanie praktyczne wykonanie resuscytację.

3.Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania. Jej werdykt jest ostateczny.

4.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu.

7.Uczniowie, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe:

        I miejsce – koce  termiczne

       II miejsce – maski

       III miejsce – rękawice

8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmie

Komisja Konkursowa.

 

Postanowienia końcowe

1.Regulamin Konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej szkoły www.mokoszyn.pl  w zakładce konkursy.

2.Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do organizatora na adres e-mailowy:

janfurman@op.pl

3.Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej szkoły.

4.Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów , zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Organizatorzy informują uczestników , że ich dane osobowe będą przetwa