Oferta edukacyjna

Ukończenie naszej szkoły daje możliwość korzystania ze środków PROW 2014-2020

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

CZTEROLETNIE TECHNIKUM W ZAWODACH:

technik weterynarii-  zawód, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno – higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom.
Perspektywy pracy:

  • lecznice dla zwierząt
  • zoo
  • laboratoria weterynaryjne
  • rzeźnie
  • zakłady przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb oraz mleka
  • gospodarstwa rolne i agroturystyczne
  • schroniska dla zwierząt
  • szkoły

Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać z funduszy unijnych, ma możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo.

technik architektury krajobrazu- uczniowie zdobywają wiadomości o pielęgnacji, projektowaniu i kształtowaniu terenów zieleni, posługiwaniu się dokumentacją projektową, produkcji roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki- uczniowie poznają zasady kontroli przebiegu i organizowania procesów pracy w produkcji rolniczej oraz eksploatacji i naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

technik inżynierii środowiska i melioracji– uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu inżynierii sanitarnej, wodnej i melioracyjnej, robót wodno-inżynierskich, prac związanych z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej oraz ochrony i rekultywacji środowiska i urządzania terenów miejskich

technik ogrodnik-uczniowie zdobywają umiejętności prowadzenia produkcji ogrodniczej, sprzedaży handlowej zarówno hurtowej jak i detalicznej oraz działalności w grupach producenckich. Kształcenie obejmuje tematykę uprawy winorośli w zakresie rozszerzonym

technik rolnik- uczniowie zdobywają wiedzę o planowaniu i organizacji procesów produkcji w gospodarstwie rolnym, prac związanych z hodowlą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.

technik turystyki wiejskiej– uczniowie przygotowują się do organizowania turystom pobytu na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego.

technik agrobiznesu– uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, przetwórstwem spożywczym oraz handlem dystrybucją, sprzedażą, promocją i reklamą produktów rolnych.

TRZYLETNIA SZKOŁA BRANŻOWA PIERWSZEGO STOPNIA W ZAWODACH

mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych- uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie obsługi i użytkowania pojazdów i maszyn rolniczych,

ogrodnik- uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie produkcji warzyw owoców i kwiatów oraz zakładania i pielęgnacji terenów zieleni,

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Kursy kwalifikacyjne

Szkoła prowadzi w systemie zaocznym kursy kwalifikacyjne w kwalifikacjach:

R5 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R18 – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Kursy te umożliwiają po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskanie tytułu:
ogrodnik

Osobom legitymującym się wykształceniem średnim kursy te umożliwiają po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskanie tytułu:
technik ogrodnik

INNE UPRAWNIENIA

W ramach kształcenia uczniowie mają możliwość BEZPŁATNEGO uzyskania dodatkowych kwalifikacji takich jak:
prawo jazdy kategorii B i T
uprawnienia operatora wózków widłowych
uprawnienia operatora kombajnów zbożowych
uprawnienia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zapisz

Komentarze są wyłączone.