Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie w roku szkolnym 2018/2019

  1. 2 listopada 2018 r. – piątek po Wszystkich Świętych
  2. 2 stycznia 2019 r. – środa po 1 stycznia
  3. 29 i 30 kwietnia 2019 r. – poniedziałek i wtorek przed świętami majowymi
  4. 2 maja 2019 r. – czwartek pomiędzy 1 i 3 maja
  5. 18 czerwca 2019 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (wtorek)

Przy ustalaniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 uwzględniono warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły.

Dodatkowe dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną w dniu 12 września 2018 r.