Konkurs ,,Bądź bezpieczny na drodze ciągnikiem,, 

Regulamin konkursu z wiedzy o przepisach ruchu drogowego i jazdy ciągnikiem
„Bądź bezpieczny na drodze ciągnikiem ” dla uczniów klas drugich i trzecich uczących się w szkołach rolniczych których organem prowadzącym jest MRiRW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Szkolenia Kierowców w ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie
2. Konkurs organizowany jest na terenie Ośrodka Szkolenia Kierowców w ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie, ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz
3. Konkurs odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023
4. Termin zgłoszenia drużyny do konkursu do 7 kwietnia 2023 adres email: mokoszyn1@interia.pl
5. Problematyka konkursu jest ściśle związana z problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
6. Informacje na temat konkursu będą ukazywały się na bieżąco na stronie internetowej szkoły www.mokoszyn.pl
7. Konkurs obejmuje zadania sprawdzające umiejętności uczestników konkursu.

II CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym, propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz doskonalenie techniki jazdy ciągnikiem.

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:
– jest uczniem klasy drugiej lub trzeciej;
– zrealizował jazdę ciągnikiem i zdał egzamin wewnętrzny w OSK;
– wykona w dniu konkursu zadania konkursowe określone przez Organizatora konkursu;
– spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie;
– zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
– udostępni Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Organizatora dla celów wzięcia udziału w Konkursie;
– przed konkursem weźmie udział w 30 minutowym wykładzie o Bezpieczeństwie w ruchu drogowym poprowadzony przez egzaminatorów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu;

IV ZADANIE KONKURSOWE

1. Każda szkoła typuje 2 uczniów;
2. Uczniowie rywalizować będą w trzech konkurencjach podlegających ocenie:
I Konkurencja: Test wiedzy teoretycznej zawierają 10 pytań z części specjalistycznej;
II konkurencja: Wykonanie obsługi i sprzęgania zespołu pojazdu;
III konkurencja: Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu z przyczepą z osią skrętną.

W wyniku zsumowania punktacji wyłoniony zostanie zwycięzca z najwyższą liczbą punktów

V. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony poprzez Komisję Konkursową
2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną
3. Wyróżnienia otrzymają uczestnicy za miejsca II i III
4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega reklamacji
5. Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa