Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

Przybory na egzaminie pisemnym                         Przybory na egzaminie praktycznym

Komentarze są wyłączone.