Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Ziemi Sandomierskiej

w Sandomierzu – Mokoszynie

TECHNIKUM

Zawód: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
5-letnie technikum dla absolwentów szkoły podstawowej

Architektura krajobrazu jest dziedziną nauki związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej i elementów architektonicznych.
Jako przyszły technik uczeń:

 • pozna podstawy projektowania terenów zieleni
 • dowie się o zasadach doboru roślin i urządzeń ogrodowych
 • uzyska wiadomości o ochronie i pielęgnacji krajobrazu
 • nabędzie umiejętności praktyczne w tym  zakresie podczas odbywania praktyk śródrocznych.

Uczeń zdobywa tytuł technika architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminów potwierdzających następujące kwalifikacje w zawodzie:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobra   

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Absolwenci  mogą być zatrudnieni w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz będą przygotowani do podjęcia własnej działalności świadczącej usługi w tym zakresie.

 

       

Zawód: TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
5-letnie technikum dla absolwentów szkoły podstawowej

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów,  maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
Jako przyszły technik uczeń będzie przygotowany do :

 • użytkowania pojazdów, środków transportu, maszyn i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej
 • obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych
 • organizowania prac związanych z konserwacją, naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych

Uczeń zdobywa tytuł technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminów potwierdzających  następujące kwalifikacje:

 ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie   

  ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Absolwenci  być zatrudnieni w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa oraz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, w tym własne gospodarstwo rolne.

W ramach programu nauczania uczniowie realizują naukę jazdy samochodem, zdobywając bezpłatnie prawo jazdy kategorii B i T. Zawód daje uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego.

 

Zawód: TECHNIK OGRODNIK
5-letnie technikum dla absolwentów szkoły podstawowej

Ogrodnictwo zajmuje się produkcją sadowniczą, warzywniczą i roślin ozdobnych w oparciu o     podstawy produkcji ogrodniczej, ekonomikę i zarządzanie oraz eksploatację środków technicznych.
Jako przyszły technik uczeń  pozna:

 • zasady prowadzenia produkcji ogrodniczej, w tym  produkcji ekologicznej
 • istotę działania  grup producenckich
 • zasady i techniki sprzedaży produktów ogrodniczych
 • możliwości przechowalnictwa i eksportu produktów ogrodniczych

Uczeń zdobywa tytuł technika ogrodnika po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminów       potwierdzających następujące kwalifikacje

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych     

 OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Absolwenci są  przygotowani do prowadzenia własnej działalności ogrodniczej, mogą    podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją warzyw, owoców i roślin ozdobnych oraz w firmach zajmujących się marketingiem produktów ogrodniczych.

 

Zawód: TECHNIK ROLNIK
5-letnie technikum dla absolwentów szkoły podstawowej

 Rolnictwo to dziedzina nauki zajmująca się uprawą roli, roślin, chowem i hodowlą zwierząt.
Jako przyszły technik rolnictwa uczeń pozna:

 • produkcję roślinną i zwierzęcą
 • mechanizację rolnictwa
 • przepisy ruchu drogowego
 • ekonomikę i zarządzanie przedsiębiorstwem
  w agrobiznesie oraz nabędziesz umiejętności praktyczne w tym zakresie podczas odbywania praktyk śródrocznych

Uczeń zdobywa tytuł technika rolnictwa po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje   w zawodzie.

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej             

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Absolwenci mogą być zatrudnieni w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolniczych, marketingu produktów rolnych oraz we własnym gospodarstwie rolnym, agroturystycznym i ekologicznym.

 

Zawód: TECHNIK WETERYNARII 
5-letnie technikum dla absolwentów szkoły podstawowej

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.
Jako przyszły technik uczeń będzie uprawniony do:

 • opieki nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych
 • podawania leków dostępnych bez recepty lub zaordynowanych przez lekarza weterynarii
 • wykonywania zabiegów sanitarno – higienicznych i fizykoterapeutycznych
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych
 • wykonywania badań klinicznych, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy
 • udzielania pierwszej pomocy zwierzętom

Uczeń zdobywa tytuł technika weterynarii po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminów potwierdzających następujące kwalifikacje:

  ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt     

  ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia w klinikach i lecznicach weterynaryjnych, w inspektoratach weterynaryjnych, w laboratoriach weterynaryjnych, w schroniskach, hostelach i hotelach dla zwierząt, w stacjach hodowli i unasienniania zwierząt, w zakładach przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb oraz mleka. Absolwent  może również prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne i korzystać z funduszy unijnych, ma możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach:  weterynaria, zootechnika,  medycyna, rolnictwo.

 

SZKOŁA BRANŻOWA PIERWSZEGO STOPNIA

Zawód: MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych  jest osobą przygotowaną do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych.

Kształcenie zawodowe: w trakcie 3 – letniej nauki uczeń uzyskuje kwalifikacje:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Stanowią one podbudowę do dalszego kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Kształcenie praktyczne obejmuje następujące formy zajęć:

 • zajęcia praktyczne prowadzone w warsztatach szkolnych
 • praktyki zawodowe realizowane w zakładach produkcyjnych

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na wykonywanie zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń rolniczych, diagnostyką i oceną stanu technicznego sprzętu rolniczego

Absolwent może także podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi
i rolnictwa, samodzielne prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

 

Zawód: OGRODNIK

To kierunek dla osób interesujących się uprawą i pielęgnacja roślin ozdobnych, szkółkarstwem i warzywnictwem.

Kształcenie zawodowe: w trakcie 3 – letniej nauki uczeń uzyskuje kwalifikację:
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Stanowią one podbudowę do dalszego kształcenia w zawodzie technik ogrodnik.
Jako przyszły ogrodnik  uczeń zdobędzie podstawowe umiejętności w zakresie:

 • produkcji warzyw, owoców i kwiatów
 • przygotowania do sprzedaży i eksponowania produktów ogrodniczych
 • zakładania i pielęgnacji terenów zieleni
 • aktywnego zachowania się na rynku

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach ogrodniczych, zakładach konserwacji terenów zielonych, firmach zajmujących się projektowaniem i zakładaniem ogrodów oraz samodzielnie podjąć działalność gospodarczą.

 

INNE UPRAWNIENIA

W ramach kształcenia uczniowie mają możliwość BEZPŁATNEGO uzyskania dodatkowych kwalifikacji takich jak:
prawo jazdy kategorii B i T
uprawnienia operatora wózków widłowych
uprawnienia operatora kombajnów zbożowych
uprawnienia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zapisz