W odrodzonej po 1918 roku Polsce – na mocy ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o ludowych szkołach rolniczych powstaje Sejmikowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Mokoszynie.- Ustawa zakładała powstanie w każdym powiecie po dwie szkoły tj. jednej szkoły żeńskiej i jednej szkoły męskiej oraz określała zadania niższych szkół rolniczych : „Ludowe szkoły rolnicze mają na celu przygotowanie zawodowe samodzielnych gospodarzy rolnych i gospodyń oraz świadomych swoich obowiązków obywateli kraju”. Na mocy tej ustawy Sejmik Powiatowy Sandomierski  21 października 1921 podjął uchwałę o organizacji żeńskiej szkoły rolniczej
wMokoszynie. Realizację ustawy związano z uchwaloną przez Sejm 15 lipca 1920 roku ustawą o reformie rolnej. Zgodnie z ustawą, tworząc sieć szkół rolniczych, przed parcelacją majątków ziemskich na terenie każdego powiatu wybierano najodpowiedniejszą resztówkę po 33 ha dla szkoły męskiej i po 16,5 ha dla szkoły żeńskiej. W 1921 roku z majątku państwowego Mokoszyn przy parcelacji wydzielono 30 mórg ziemi pod przyszłą żeńską szkołę rolniczą.
W skład nadziału weszło: 24 morgi gruntów ornych, 2 morgi łąki, 3 morgi parku i ogrodu,
2 stawy oraz zabudowania folwarczne wraz ze starym murowanym dworem. Oprócz tego sejmik zobowiązany został do przydziału środków inwestycyjnych w wysokości 75% sumy kosztorysowej, z czego 25% bezzwrotnie a 50% jako długotrwała pożyczka oraz do opłaty poborów nauczycieli.

Rok 1922 – 18 listopada

Sejmik Powiatowy w Sandomierzu podejmuje uchwałę o nadaniu Publicznej Szkole Przysposobienia Gospodyń Wiejskich ( zwanej też: Sejmikową Szkołą Rolniczą Żeńską) w Mokoszynie imienia Królowej Jadwigi.

W tym samym roku Powiatowy Sejmik w Sandomierzu otrzymał subwencję z Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych  na organizację szkoły i budowę niezbędnych obiektów gospodarczych. W planie ujęto także ogrodzenie gospodarstwa i przebudowę budynku mieszkalnego dla potrzeb gospodarstwa oraz budowę domu dla nauczycielek.Zadanie organizacji szkoły rolniczej w Mokoszynie zostało powierzone pani K. Taklińskiej.

Rok 1923 – 1 listopada

Nastąpiło pełne uruchomienie szkoły. Właściwym budynkiem szkoły był stary dwór Kamockich, zbudowany w XVIII wieku. W piwnicach budynku mieściła się kuchnia, spiżarnia, na parterze przygotowano salę lekcyjną, jadalnię, 2 pokoje dla kierownika szkoły z których jeden pełnił funkcję kancelarii a drugi mieszkania oraz korytarz. Na górze były 3 pokoje sypialne dla dziewcząt, pokój nauczycielski, szatnia, umywalnia oraz dwa mniejsze pomieszczenia służące za magazyn. Drewniany domek nauczycielski posiadał 3 pokoje oraz kuchnię z prasowalnią. Pierwszą kierowniczką szkoły została mianowana pani Redlińska
a następnie pani Zofia Wocalewska. W pierwszym roku do szkoły zgłosiło się 20 uczennic, które przygotowywały 3 nauczycielki. Szkoła pracowała w oparciu o szkołę pszczelińską, która łączyła teorię z praktyką. Szkoła posiadała internat i własne gospodarstwo, w którym prowadzono zajęcia praktyczne. Nauka w szkole była bezpłatna a uczennice mieszkające
w internacie pokrywały koszty utrzymania ( W 1925 roku był to 1 metr żyta miesięcznie).
Za uczennice zdolne lecz niezamożne płacił Sejmik Powiatowy. Nauka trwała 11 miesięcy
a zajęcia odbywały się od godziny 5 – 6 rano.

Lata 1925-1930

W szkole wzrasta liczba uczennic do 40 dziewcząt i kierownictwo szkoły wystąpiło
z wnioskiem budowy nowego budynku szkolnego.

W anonsie z 1925 roku zachęcającego do zapisów do szkoły, czytamy: „Szkoła dąży do wychowania dobrych i rozumnych gospodyń, prowadząc naukę teoretycznie i praktycznie. Teoretycznie: Religia, Polski, Historia, Rachunki, Hodowla: bydła, trzody, drobiu, Weterynaria, Mleczarstwo, Warzywnictwo, Sadownictwo, Pszczelnictwo, Rolnictwo, Gospodarstwo domowe, Rachunkowość gospodarcza i Krawieczyzna. Praktycznie: Kuchnia, piekarnia, pralnia. Ćwiczenia: z hodowli, ogrodnictwa i osadnictwa, Porządki domowe, szyciei roboty ręczne.” Uczennice pod opieką nauczycielek wykonywały wszelkie zajęcia w oborze, chlewni, stajni, podwórku, na polu, w ogrodzie oraz w domu. W godzinach popołudniowych
i wieczornych uczyły się szycia, haftu oraz brały czynny udział w organizowaniu zajęć świetlicowych. Program nauczania dostosowany był do potrzeb środowiska, dlatego szkoła wychowała doskonałe gospodynie wiejskie a zarazem światłe obywatelki oraz patriotki. Strojem wyjściowym uczennic w dni świąteczne oraz na czas wycieczek był ludowy strój krakowski.

 

Lata 1930- 1938

13 września 1930 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły przez księdza Adama Rewerę. Akt erekcyjny wmurowany w narożniku powstającej szkoły, podpisali obecni na uroczystości: starosta powiatu Stanisław Gliszczyński, powiatowy inspektor oświaty W. S. Laskowski, dzierżawca Mokoszyna Witold Kamockioraz ksiądz Antoni Rewera. W 1930 roku przystąpiono do budowy a budowę całkowicie zakończono w 1935 roku. 18 października 1931 nowy budynek szkoły oficjalnie oddano do użytku.
15 sierpnia 1933 roku uroczyście obchodzono 10-lecie szkoły. Uroczystość była połączona
z dożynkami powiatowymi i wręczeniem szkole sztandaru, który poświęcił biskup Włodzimierz Jasiński.

W tym okresie inwentarz szkolny wynosił; 6 krów rasy nizinnej czarno-białej, 2 jałówki,
1 cielę, 4 konie, 12 sztuk trzody chlewnej, 52 kury, 20 kaczek, 10 indyków, 7 królików.

W 1934 roku szkołę ukończyło 26 dziewcząt, w tym: 9 z powiatu sandomierskiego, 10
z iłżeckiego, 6 z opatowskiego, 1 z kozienickiego i 1 z tarnobrzeskiego. Wiek dziewcząt 15-24 lata. Koszt utrzymania uczennicy wynosił około 360 zł, z czego Sejmik dopłacał około 50%.Rozpoczęto w pełni naukę w nowym budynku. W starej szkole urządzono internat bez kuchni i jadalni, natomiast w nowym budynku powstały dwie sale lekcyjne, kuchnia, jadalnia, świetlica, pokoje administracyjne dyrekcji oraz pomieszczenie dla części grona nauczycielskiego. Personel nauczycielski liczył wtedy 6 osób a liczba uczennic już  52.

Na dzień 1 stycznia 1938 roku szkołę ukończyło (od momentu powstania szkoły)  ogółem 455 uczennic.

 

Lata 1939-1945

Działalność szkoły przerywa wybuch II wojny światowej.W latach okupacji szkoła była zamknięta. Część grona pedagogicznego w 1940 roku aresztowano i wywieziono do obozów.

W latach 1941-1945 Niemcy  zorganizowali w szkole swoją placówkę Hitlerjugend. Działania wojenne przyczyniły się w sposób pośredni do zniszczenia budynków gospodarczych i mienia szkoły oraz wyniszczyły inwentarz żywy i sprzęt gospodarczy.

 

Lata 1946-1950

3 września 1946 roku rozpoczęto naukę w 3-letnim Państwowym Żeńskim Gimnazjum Rolniczym w Mokoszynie oraz zorganizowano roczny kurs Przysposobienia Gospodyń Wiejskich. Uruchomiono internat.20 października 1946 roku dokonano uroczystego otwarcia w powiecie sandomierskim pierwszej po II wojnie światowej Powiatowej Szkoły Rolniczej dla dziewcząt. Otwarcia szkoły dokonała jej kierowniczka pani Helena Sakowicz. W roku szkolnym 1948/1949 zmieniono nazwę szkoły na Państwowe Koedukacyjne Liceum Rolnicze. Decyzję podjęto ze względu na dotkliwy brak zawodowej kadry rolniczej
z przygotowaniem średnim, w szczególności męskiej. W następnych latach nastąpił gwałtowny wzrost liczby młodzieży. Nowy rok szkolny rozpoczęło 108 uczniów w trudnym powojennym czasie. Prowadzono szereg prac inwestycyjnych: budowano i poprawiano budynki gospodarcze, remontowano i urządzano budynek szkolny i internat, uruchomiono sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, zakupiono inwentarz żywy. W tych pracach uczestniczyli nauczyciele i młodzież. W ramach czynów społecznych młodzież wybudowała boisko sportowe, reperowała drogi dojazdowe do szkoły i gospodarstwa, likwidowała wraz
z ludnością okopy, brała udział w spisach rolnych. W latach 1948-1950 przejęta została przez szkołę resztówka Kruków z około 70 ha ziemi ornej.

Lata 1951-1959

W roku 1951 dotychczasowe Państwowe Koedukacyjne Liceum Rolnicze zostało przekształcone w 4-letnie Państwowe Technikum Rolnicze, którego absolwenci otrzymywali tytuł agrotechnika. W latach 1954-1955 wybudowano oborę, chlewnię, gnojownię, silosy oraz suszarnię chmielu. Wzniesiono budynki mieszkalne (3 dwurodzinne i 1 czterorodzinny). Nastąpił dynamiczny rozwój szkoły chociaż w tym czasie szkoła mieściła się nadal
w drewnianych barakach wybudowanych po wojnie oraz częściowo w budynkach wzniesionych przed wojną. W roku szkolnym 1958/1959 utworzono 5-letnie Technikum Rolnicze. Rok 1959 przyniósł poprawę warunków, bowiem w sierpniu oddano do użytku nowy budynek internatu.2 listopada 1959 roku otwarto dwuzimową Szkołę Rolniczo-Gospodarczą dla dziewcząt, której zajęcia odbywały się w „pałacyku”.

Lata 1960-te

5 czerwca 1966 roku wmurowano kamień węgielny w nowe fundamenty szkoły. W akcie erekcyjnym napisano: „Przezacnym zaproszonym gościom, tudzież mieszkańcom Mokoszyna, przesławnego grodu Sandomierza i całej Ziemi Kieleckiej, wszem wobec uroczyście ogłaszamy jedną wspólną wolę władz Ministerstwa Rolnictwa, Komitetu Wojewódzkiego i Powiatowego PZPR, Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Narodowej, Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rodziców i Młodzieży szkolnej, wzniesiony zostanie w miejscowości tutejszej nowy gmach szkoły Technikum Rolniczego. Dzieło to stanie się po wsze czasy symbolem troski i opieki jaką partia i Rząd Polski Ludowej otacza oświatę, dla celów dobra publicznego, ku chwale przyszłych pokoleń”. Utworzono Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą. 12 marca 1968 roku budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną został oddany do użytku. W dniu otwarcia szkoła otrzymuje imię Ziemi Sandomierskiej oraz sztandar. Budowa całego obiektu kosztowała 8 mln zł., powstało 15 nowocześnie urządzonych pracowni. Zbudowano także szklarnię wraz
z łącznikiem, 4-piętrowy 20-rodzinny budynek mieszkalny dla nauczycieli, internat nr 2, garaże mechanizacji, kotłownię, studnie głębinowe, osadnik ścieków. Szkoła liczyła wtedy 306 uczniów a w internacie mieszkało 240.W następnych latach nastąpił rozwój szkoły: Utworzono 3-letnie Technikum Ogrodnicze, 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej oraz Liceum Ekonomiczne.

Lata 1970-te

Wprowadzono dwustopniowy system nauczania: Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza i 3-letnie Technikum Rolnicze i Ogrodnicze na bazie tych szkół a także Zaoczne Technikum Rolnicze dla pracujących. W 1977 roku zmieniła się nazwa szkoły – powołano Zespół Szkół Rolniczych imienia Ziemi Sandomierskiej w Mokoszynie. Szkoła prowadziła następujące kierunki kształcenia: Technikum Rolnicze 5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej, Technikum Rolnicze 3-letnie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej, Technikum Ogrodnicze 3-letnie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej, Zasadnicza Szkoła Rolnicza 2-letnia, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza 2-letnia, Technikum Rolnicze i Ogrodnicze dla pracujących. Zainteresowanie szkołą było duże i wciąż powstawały nowe kierunki: Utworzono Technikum Ogrodnicze 5-letnie, Technikum Rachunkowości Rolnej, przemianowane po roku na Liceum Rachunkowości Rolnej. Zespołowi Szkół Rolniczych w Mokoszynie podporządkowane były również filie w Klimontowie, Kleczanowie, Samborcu, Chobrzanach i ZSO w Charzewicach-Stalowej Woli. W latach 70-tych w szkole uczyło się 1300 uczniów. Kontynuowano inwestycje: oddano do użytku 15-rodzinny budynek mieszkalny, nadbudowano piętro w internacie nr 1, przebudowano stołówkę, doprowadzono wodę, kanalizację i co do wszystkich budynków mieszkalnych a w gospodarstwie  oddano do użytku oborę i drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem. Pracą młodzieży i nauczycieli powstał poligon nauki jazdy, stawy i boisko sportowe. W 1978 roku, z chwilą zlokalizowania w Mokoszynie WOPR-U, poważnie uszczupliła się baza szkoły. WOPR przejął też gospodarstwo pomocnicze szkoły.

Lata 1980- te

W 1985 roku do szkoły powraca gospodarstwo szkolne. Powstał nowy kierunek kształcenia
3-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Nastąpiła modernizacja budynków szkolnych, modernizacja sieci co, kotłowni, szklarni, sali gimnastycznej, poszerzono ogródek botaniczny, kontynuowano budowę budynku mieszkalnego dla nauczycieli, internaty połączono długo oczekiwanym łącznikiem.

Lata 1990-te

W roku 1994 wprowadzono nowy kierunek kształcenia Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny. Rozbudowano bazę dydaktyczną do nauki mechanizacji rolnictwa, zorganizowano pracownie spawalni i obróbki ręcznej. Zlikwidowano hodowlę bydła a na to miejsce zaplanowano hodowlę koni .W 1996 roku zostało utworzone 5-letnie Technikum Hodowli Koni. W dniach 7-8 września 1996 roku odbyła się uroczystość 75-lecia Zespołu Szkół Rolniczych im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie. Na jubileuszowy  zjazd przybyło blisko 200 absolwentów z ponad 3000 rzeszy wszystkich absolwentów szkoły oraz goście w osobach: podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, senatorów, wojewody i przewodniczącego Sejmiku Samorządowego. W czasie uroczystości przekazano szkole nowy, ufundowany przez rodziców, sztandar szkoły, który w sandomierskiej katedrze poświęcił biskup Marian Zimałek.

Szkoła może pochwalić się olimpijczykami kolejnych Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W ciągu 14 lat w eliminacjach centralnych wzięło udział 24 uczniów. Równie udanie startowali uczniowie w ogólnopolskich konkursach „Zielone dyplomy” , olimpiadach ekologicznych,  oraz w konkursach na szczeblu powiatowym np. powiatowe zawody strzeleckie, zawody rejonowe Sprawni jak żołnierze. Dzięki temu w 1996 roku nasza szkoła zajmowała wysokie dziesiąte miejsce w rankingu 90 polskich szkół rolniczych.

W szkole odbywały się liczne konferencje m. in.: Tarnobrzeskie Forum Rolnicze czy konferencja nt. problemów oświaty rolniczej zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej. W roku szkolnym 1997/1998 młodzież rozpoczynała naukę
w następujących kierunkach: technikum ogrodnicze 5 –letnie, technikum ogrodnicze 3-letnie, liceum ekonomiczne, operator maszyn rolniczych oraz zasadnicza szkoła ogrodnicza. Powstało wówczas 8 klas pierwszych. Od roku 1998 nasza Szkoła pomaga dzieciom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębnie. W szkole odbywały się konkursy: cięcia drzew, szkolne zawody strzeleckie, konkursy wiedzy obronnej i ochrony ludności, konkursy wiedzy o Unii Europejskiej, zawody sportowe.

Lata 2000-ne

W szkole prowadzone są 5-letnie Liceum Ekonomiczne, 5-letnie Liceum Agrobiznesu, 5-letnie Technikum Ogrodnicze oraz 3-letnie: Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, Zasadnicza Szkoła Operatorów Maszyn Rolniczych, Technikum Ogrodnicze.19 października 2001 roku obchodzono 80-lecie istnienia szkoły z udziałem zaproszonych gości przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych. Najlepsi absolwenci szkoły otrzymują corocznie nagrody ufundowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą. W 2002 roku zostały utworzone nowe 4-letnie kierunki: Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomiczne, Technikum Ogrodnicze oraz
2-letnia szkoła zawodowa. 14.10.2002 w naszej Szkole odbyły się obchody powiatowego Dnia Edukacji Narodowej z udziałem wojewody i starosty. W Szkole odbywały się: „Jesienne wystawy ogrodnicze”, „Wystawy stroików świątecznych”, wystawy wiejskiego gospodarstwa domowego „Stół symbolem rodziny”, prezentacje prac dyplomowych „Wiązanki ślubne” oraz „Wielkanocne dekoracje” tłumnie odwiedzane przez gości.Sukcesy odnosili nasi uczniowie w finale III Krajowej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej w 2002 roku a w roku 2003 w szkole zorganizowano prareferendum nt. wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nasi uczniowie Arkadiusz Toś i Dominika Woś wygrali świętokrzyski finał II Rajdu Młodych Rolników do Brukseli. W 2004 roku nasi uczniowie: Katarzyna Mazur, Maria Mazur i Emil Wylon zdobyli I miejsce w świętokrzyskim konkursie wiedzy o rolnictwie ekologicznym i ochronie środowiska szkół rolniczych „Zdrowo myśl…, zdrowo żyj…”

W roku szkolnym 2004/2005 powstały nowe kierunki: Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Mechanizacji oraz 3-letnia szkoła zawodowa – Operator Maszyn Rolniczych.

W roku 2005 nasz absolwent  Emil Wylon zdobył II miejsce w XXIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Szkoła podjęła udaną współpracę ze Szkołą Rolniczą w Dobeln w Saksonii połączonej
z wymianą młodzieży oraz brała udział w Krajowej Wystawie Ogrodniczej Oschatz 2006 w Niemczech.

W roku 2006Szkoła obchodziła jubileusz 85-lecia. Obchodom towarzyszyła wystawa ogrodnicza a dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół partnerskich z Niemiec i Ukrainy posadzili drzewko przyjaźni. Obchody połączone były z powiatowym Dniem Edukacji Narodowej.

Od 2006 roku Szkoła podjęła współpracę ze Średnią Szkołą Winiarską z Valtic w Czechach.

Od roku szkolnego 2006/2007 powstał nowy kierunek kształcenia: 4-letnie Technikum Informatyczne. Od roku 2007 Szkoła udostępniała swoje podwoje przyszłym uczniom
w ramach Dnia Otwartej Szkoły.

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2008 nasza szkoła zajęła 12 miejsce w województwie świętokrzyskim. Od roku 2008 do 2010 nasza Szkoła bierze udział w programie Comenius dotyczącym przywrócenia upraw winorośli na terenie Wyżyny Sandomierskiej we współpracy ze Średnią Szkołą Winiarską z Valtic w Czechach.Szkoła bierze udział w projekcie „Moja firma w mojej gminie”

Od 01.01.2009 roku organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej  w związku z tym  szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie.

Szkoła kształci tylko w kierunkach związanych z rolnictwem: agrobiznes, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, rolnictwo.

Uczniowie naszej szkoły honorowo oddają swoją krew na potrzeby innych, w 2009 roku powstał Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

W roku 2010 nasza uczennica Karolina Pawlik zdobyła I miejsce w powiatowym konkursie wiedzy o samorządności. Karolina zdobyła też obiecujący  tytuł „Nadziei Sandomierza”
w plebiscycie Klubu Miłośników Sandomierza za 2010 rok.

14.10.2011 Szkoła obchodziła jubileusz 90-lecia  a równocześnie była miejscem Ministerialnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej z udziałem gości z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewody, marszałka, starosty i burmistrza. W roku 2012 nasza Szkoła została laureatem w projekcie „Moja firma w mojej gminie”.
W szkole organizowane były plenery plastyczne z udziałem sandomierskiego plastyka Jurija Sulimowa. Uczniowie naszej Szkoły podjęli współpracę z przytuliskiem dla psów przy
ul. Wiśniowej w Sandomierzu. W roku 2014 szkoła brała udział w dożynkach szkół rolniczych
w Pułtusku, w 2015 roku w Europejskim Święcie Jabłka w Obrazowie i Pikniku Edukacyjnym Szkół Rolniczych w Jabłoniu, w roku 2016 w VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTAVEL Kielcach. W roku 2016 nasza uczennica Monika Banduch zdobyła II miejsce w bloku ogrodnictwa w finale OWiUR. W tym samym roku Monika Banduch otrzymała zaszczytny tytuł Nadziei Sandomierza za 2016 rok.

W rankingu „Perspektyw” 2017 nasza szkoła została uznana najlepszym technikum w powiecie sandomierskim. W roku 2017 reprezentacja szkoły zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Ogrodniczej w Nowej Wsi. W naszej szkole odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Nasi uczniowie zajęli
III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Motoryzacyjnym w Kielcach. Uczennica Monika Banduch została zwyciężyła w etapie centralnym XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Kijanach w bloku ogrodnictwa.

W roku szkolnym 2017/2018 powstał nowy kierunek kształcenia Technikum weterynaryjne.

W roku 2018 uczniowie szkoły zdobyli II miejsce w III Okręgowym Konkursie „Praktyka
i Bezpieczeństwo w Rolnictwie” w Żarnowcu. W szkole przeprowadzono też  Kampanię „Pola Nadziei” jako wsparcie dla osób nieuleczalnie chorych. Szkoła  rozpoczęła współpracę
z Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego
w Chorzelowie. Nasi uczniowie brali udział w projekcie „Tradycyjny sad” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Wyjeżdżali na targi Agrotech w Kielcach, Targi Agro-Show Bednary.

W szkole odbywały się szkolenia informacyjne dotyczące: e-wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich, symulatora kombajnu John-Deere, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, w eliminacjach okręgowych konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”,
w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie,
w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Ogrodniczej w Nowej Wsi, gdzie zajęli I miejsce.

Nasi uczniowie: Monika Banduch i Adrian Jabłoński otrzymali stypendia świętokrzyskiego programu stypendialnego dla szkół zawodowych.

Biblioteka szkolna otrzymała grant z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W eliminacjach okręgowych XLII edycji OWiUR Izabela Michalska zajęła I miejsce w bloku architektura krajobrazu, Monika Banduch zajęła I miejsce  a Paulina Nowakowska III miejsce w bloku ogrodnictwa.

W latach 2018-2019 promowaliśmy szkołę na Święcie Kwitnącej Jabłoni w Samborcu,
na Europejskim Święcie Jabłka w Obrazowie,  Spotkaniach Sadowniczych w Sandomierzu, Kiermaszu Ogrodniczym Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
Jabłkobraniu w Obrazowie.

Szkoła była gospodarzem: I Ogólnopolskiego Konkursu Orki Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW, seminarium dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej, konferencji „Otwórz się na bezpieczeństwo
w gospodarstwie” Państwowej Inspekcji Pracy. Uczniowie szkoły brali udział w konkursie „Polonia Restituta – żywe obrazy alegorii Ojczyzny” w Zamku Królewskim w Sandomierzu (zajęli III miejsce), w 20 Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu sandomierskiego,
w Festiwalu Piosenki Angielskiej, w „Żywych Witrynach Historii”. Szkoła reprezentowana była na Narodowej Wystawie Rolniczej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości w Poznaniu. Uczeń szkoły Fryderyk Wysocki został zwycięzcą finału  wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W szkole uroczyście otwarto nowoczesne warsztaty mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W sadzie szkolnym przeprowadzono I edycję Międzyszkolnego Konkursu „Formujemy korony jabłoni”.

Nasi uczniowie odnieśli sukces w III Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Ogrodniczej w Nowej Wsi (zajęli II miejsce), w V edycji konkursu „Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie” (II miejsce).

W szkole przygotowano  warsztaty demo dla uczniów klas ósmych oraz trzecich gimnazjum popularyzujących nasze  kierunki kształcenia.

Uczniowie odnosili sukcesy sportowe: II miejsce w Powiatowym Turnieju w piłce siatkowej chłopców, II miejsce w piłce koszykowej dziewcząt, II miejsce w półfinale Mistrzostw Polski szkół rolniczych w halowej piłce nożnej mężczyzn oraz w halowej piłce nożnej dziewcząt.

Uczennica Izabela Michalska zwyciężyła w Konkursie na projekt koncepcyjny zagospodarowania pasa zieleni w Sandomierzu, Konrad Sajdera został zwycięzcą etapu rejonowego Olimpiady PCK.W szkole zorganizowano I Powiatowy Konkurs Matematyczny w języku angielskim. Szkoła włączyła się w IV edycję ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Nasza szkoła była współorganizatorem  szkolenia „Nowe Prawo UE w Zakresie Zdrowia Roślin”, konferencji „Legalne zatrudnianie obywateli polskich i cudzoziemców
w rolnictwie”. Uczniowie szkoły byli organizatorami akcji charytatywnych: „Słodka przerwa” na rzecz schroniska dla zwierząt, wirtualnej adopcji konia Fundacji Pegasus, kwestowali na rzecz Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu, powiększali „Żonkilowe pola” na rzecz nieuleczalnie chorych, kwestowali na rzecz podopiecznych SOSW w Dębnie.

11 grudnia 2019 roku z inicjatywy pani dyrektor Alicji Szatan obchodziliśmy po raz pierwszy Dzień Patrona Szkoły pod hasłem „Oblicza Ziemi Sandomierskiej” z udziałem zaproszonych gości: wiceministra Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymona Giżyńskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marka Kwitka, kasztelana Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej  Karola Burego, pisarza pochodzącego z Sandomierza Andrzeja Sarwy oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji związanych z rolnictwem i kulturą.  Obchody miały formę sesji popularno-naukowej pod tytułem „Oblicza Ziemi Sandomierskiej”. Sesję rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie Alicja Szatan, która wygłosiła wykład :” Ziemia Sandomierska – geneza historyczna”. Wykład: „Uwarunkowania klimatyczno-glebowe upraw w rejonie Sandomierza” zaprezentował dr Janusz Suszyna. Barwną prelekcję „Rycerstwo Ziemi Sandomierskiej” wygłosił Kasztelan Karol Bury.

11 grudnia  w Mikołajkowym turnieju halowej piłki nożnej pod patronatem Starosty Sandomierskiego reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce.

12 grudnia  w Potoczku odbyły się Półfinały Mistrzostw Polski szkół rolniczych w halowej piłce nożnej mężczyzn. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal. Drużyna zagrała w następującym  składzie: Marcin Godowski, Mikołaj Miernikiewicz, Jakub Oszczudłowski, Adrian Czarnecki, Jakub Leśniak, Kamil Dobek, Patryk Nowakowski i Piotr Wiatrowski. Opiekunem drużyny był Mirosław Hagdej.

12 grudnia  w siedzibie PCK w Sandomierzu odbył się  rejonowy etap XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczeń Naszej Szkoły Konrad Sajdera z klasy I Technikum w zawodzie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki został zwycięzca i awansował do etapu wojewódzkiego. Opiekunami byli Joanna Rudyszyn i Mirosław Hagdej.

12 grudnia  jak co roku uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedzili podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębnie., przynosząc im świąteczne prezenty oraz życzenia. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Beata Paluch i Joanna Pastuszka.

20 grudnia pod hasłem „ Leć kolędo do ludzi…” odbyły się jasełka przygotowane młodzież, następnie w klasach uczniowie wraz z nauczycielami świętowali szkolną Wigilię.

Styczeń 2020 szkoła przystępuje do projektu „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”. Projekt  będzie trwał 2 lata i obejmował udział uczniów w kursach inseminacji, koparko-ładowarki, obsługa drona, pił pilarek i podkaszarek, wózek widłowy z obsługą kasy fiskalnej i programem komputerowym, groomerski, hipoterapia i jeździectwo. Dla nauczycieli przewidziane są studia podyplomowe i kursy .W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie do pracowni weterynarii i agrotroniki. Uczniowie wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych.

8 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku  odbył się Półfinał Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w halowej piłce nożnej dziewcząt. Nasza reprezentacja zajęła w tym turnieju drugie miejsce premiowane do zagrania w Finale Mistrzostw Polski szkół rolniczych, które odbędą się  w marcu. Gospodarzem turnieju będzie szkoła w Bogdańczowicach. Najlepszą zawodniczką turnieju została nasza Ola Szałaj. Reprezentacja szkoły  zagrała w składzie: Martyna Wolarska, Weronika Brzoska, Aleksandra Mroczek, Amelia Piątek, Aleksandra Szałaj, Martyna Konopa, Edyta Różalska i Dominika Mruk. Opiekunem był Mirosław Hagdej.

14 stycznia w szkole odbył się konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”. Jest on
organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy i przeznaczony dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”. W konkursie wzięło udział 65 osób z klas drugich i trzecich w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ogrodnik, technik rolnik i technik weterynarii. Największą ilość punktów uzyskali: Błażej Jędrzejewski i Weronika Brzoska. Będą w lutym reprezentować naszą szkołę w eliminacjach regionalnych w Kielcach.

17 stycznia  roku uczniowie klas pierwszych drugich  oraz trzecich wzięli udział w Międzynarodowych Targach Rolniczych Polagra w Poznaniu.

21 stycznia ponownie nasza reprezentacja halowej piłki nożnej miała okazję powalczyć o Puchar Starosty Powiatu Sandomierskiego. Po zaciętej rywalizacji nasi chłopcy uplasowali się na III miejscu wśród 6 zespołów powiatu sandomierskiego. 

W konkursie Osobowość Roku 2019 zorganizowanym przez Echo Dnia nominację w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna otrzymała pani Alicja Szatan Dyrektor szkoły, a w kategorii  Działalność społeczna i charytatywna pani Beata Paluch. 

25 stycznia  roku o godzinie 18.00 w Rezydencji Sandomierskiej w Lenarczycach odbył się bal studniówkowy uczniów klas IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technikum ogrodniczego i technikum architektury krajobrazu.

W dniach 29- 30 stycznia w hali sportowej przy ulicy Patkowskiego w Sandomierzu odbyły
się dwudniowe 29.Spotkania Sadownicze. Tradycją jest uczestnictwo społeczności naszej szkoły w Spotkaniach Sadowniczych. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy kierunki kształcenia skierowane do młodzieży i dorosłych.
Oryginalnym akcentem naszego stoiska była kompozycja owocowo – kwiatowa przygotowana przez Panią Katarzynę Karolak.
Ofertę edukacyjną szkoły przedstawiali uczniowie z klas w zawodzie technik ogrodnik. Nad całością czuwała pani dyrektor Alicja Szatan.
Odwiedzili nas m.in.:
Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW – Pan Marian Borek,
Poseł na Sejm Ziemi Świętokrzyskiej – Pan Marek Kwitek,
absolwenci i sympatycy naszej szkoły.

13 lutego w naszej szkole odbył się I Szkolny Konkurs Piosenki Miłosnej w Języku Angielskim  pt. „All you need is love”. Zwycięzcy: I miejsce: Karolina Chłodnicka, kl. 1L4, II miejsce: Renata Wojnas, 2 LT, III miejsce: Weronika Hara, kl. 4 HTD

Wyróżnienie: Maja Szelągiewicz, kl. 1L4Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczniów naszej szkoły było wspólne karaoke oraz możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w walentynkowej stacji foto.

19 lutego po raz pierwszy obchodziliśmy w szkole Dzień Nauki Polskiej, poświęcony
upamiętnieniu dokonań polskich naukowców. Jego data jest związana z przypadającą w tym dniu rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego polskiego astronoma z Torunia. Przez cały dzień klasy brały udział w konkursach wiedzy z różnych przedmiotów zdobywając w ten sposób punkty. Zwieńczeniem dnia była prezentacja przez klasy wylosowanych patronów – polskich naukowców. 

21 lutego w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyły się regionalne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”. Wzięło w nim udział 50 uczestników z 25 szkół ponadgimnazjalnych. Wyróżnienie Okręgowego Inspektora Pracy otrzymał Błażej Jędrzejewski, natomiast Weronika Brzoska otrzymała wyróżnienie Rektora Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

21 lutego nasza szkoła była gospodarzem  etapu wojewódzkiego XXXVIII edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Poziom olimpiady był bardzo wysoki a rywalizacja zacięta. Największą liczbę punktów zdobyli kolejno: Piotr Jaworski uczeń klasy trzeciej technikum rolniczego oraz Konrad Rak uczeń klasy drugiej technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Na czwartym miejscu był Fryderyk Wysocki z klasy trzeciej technikum rolniczego a na piątym  Piotr Kapuściński  z klasy trzeciej technikum rolniczego. Poza cennymi nagrodami rzeczowymi, finałowa trójka oprócz prestiżu ma zapewniony wyjazd do Brukseli z możliwością zwiedzania Parlamentu Europejskiego. 

26 lutego uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik weterynarii, Karolina Zybała, reprezentowała naszą szkołę w VIII Regionalnym Konkursie Języka Angielskiego
„Język+Zawód=Przyszłość”. Organizatorem konkursu był ZS nr 1 w Tarnobrzegu i odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Karolina Zybała zajęła 1 miejsce w konkursie z j. angielskiego w dziedzinie turystyki.

2 marca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu – Mokoszynie odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniu poświęconym Żołnierzom Wyklętym w czasie, którego przypomnieli sobie o ofierze złożonej przez Niezłomnych i uczcili ich pamięć minutą ciszy.

6 marca uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wybrali się do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Chorzelowie. Tym razem z działalnością Zakładu zapoznała się klasa 1L4 w zawodzie technik weterynarii.

12 marca zgodnie z zaleceniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  zajęcia edukacyjno – wychowawcze w ZSCKR w Sandomierzu –Mokoszynie zostają zawieszone – od tej pory zajęcia przybierają  formę nauczania zdalnego.

7 kwietnia nasza szkoła przekazała ze swojego gospodarstwa na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu warzywa( buraki ćwikłowe, seler, marchew) oraz jabłka.

21 kwietnia nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w województwie w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego Understand. Uczeń Michał Adamczak  zajął I miejsce w województwie w kategorii klas pierwszych. W kategorii klas drugich Konrad  Rak zajął I miejsce a Dominik Oszczudłowski II miejsce w województwie. W kategorii klas trzecich II miejsce w województwie zajął Karol Bęc. Również w kategorii klas trzecich Dominika Grzesik  zajęła III miejsce w województwie. Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie również osiągnęli wysokie wyniki.

24 kwietnia odbyło się pożegnanie tegorocznych maturzystów. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną kraju uroczystość była skromna, odbyła się bez kolegów z młodszych klas i uroczystej akademii.

W dniach 23 – 27 kwietnia z inicjatywy pani dyrektor Alicji Szatan i przy współpracy opiekunów  Szkolnego  Koła Wolontariatu – Beaty Paluch i Joanny Pastuszki  zorganizowano zbiórkę pieniędzy na wsparcie  schroniska dla psów ,,Na Wiśniowej’’. W akcję włączyli się nauczyciele i pracownicy szkoły. W sumie udało się zebrać 320 zł .Za zebrane pieniądze zakupiono karmę dla psów, którą dostarczyliśmy do placówki.  Dodatkowo  zaopatrzyliśmy schronisko w  koce, starą pościel z internatu szkolnego oraz zbierane przez uczniów  ZSCKR przez cały rok – plastikowe nakrętki.

12 maja w ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań” realizowanego przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej otrzymaliśmy Aparat EKG, który wzbogaci naszą bazę dydaktyczną  w zawodzie technik weterynarii  i czekamy na pozostałe.  

22 maja obchody Dnia Otwartej Szkoły obyły się w bardzo nietypowy sposób ze względu na sytuację pandemiczną w kraju. Dlatego spotkanie z ósmoklasistami odbyło się na kanale You Tube z relacją live ze studia usytuowanego w sali konferencyjnej. Nasi uczniowie ósmoklasistom różne informację dotyczące naszej szkoły.

26 czerwca zakończyliśmy wyjątkowy rok szkolny, w czasach, kiedy koronawirus zdominował nasze życie i zmienił dotychczasowy sposób nauczania. Nie było możliwości spotkania się ze wszystkimi w tym dniu na uroczystości zakończenia roku szkolnego, dlatego poszczególne klasy miały wyznaczone różne godziny zakończenia roku i odbioru świadectw.  

Rok szkolny 2020/2021

1 września w ZSCKR im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie rozpoczął się od zabrania głosu przez panią dyrektor Alicję Szatan, która powitała zebranych i uroczyście rozpoczęła rok szkolny 2020/2021. Na uroczystości przygotowanej przez Samorząd Uczniowski poruszona została tematyka 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Nie zapomniano także o innych ważnych rocznicach wydarzeń z polskiej historii obchodzonych w sierpniu, m.in. Powstaniu Warszawskim, Bitwie Warszawskiej oraz rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Z dniem 1  września, z inicjatywy pani dyrektor Alicji Szatan, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu- Mokoszynie została wprowadzona innowacja pedagogiczna o charakterze programowo- metodycznym. Innowacja dotyczy poszerzenia programu nauczania o nowe treści edukacyjne ujęte w przedmiocie Innowacyjne metody pozyskiwania i przetwarzania produktów rolniczych. Adresatami innowacji są uczniowie klasy drugiej w zawodzie technik ogrodnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.  Założeniem programu jest poznanie nowych, możliwych do podejmowania przez gospodarstwa rolne, w świetle obowiązującego prawa żywnościowego, formach sprzedaży produktów żywnościowych oraz ich przetwarzania a także  umiejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu.

 4 września w odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” J. Słowackiego. Jest to akcja zorganizowana po raz dziewiąty przez Prezydenta RP. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w niej od samego początku – od roku 2012.

18 września tradycyjnie jak każdego roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w międzynarodowej akcji ekologicznej ; „ Clean up the World  – Sprzątanie Świata 2020”
Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem: PLASTIK ??? REZYGNUJĘ….REDUKUJĘ….. SEGREGUJĘ…! i miała na celu uświadomienie szkodliwości plastiku dla środowiska naturalnego… W  akcji wzięli udział uczniowie drugich klas technikum w zawodzie technik weterynarii. 

18 września miała miejsce druga edycja ogólnopolskiej akcji #sadziMY. zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, realizowana przy współpracy z Lasami Państwowymi. Nasza szkoła otrzymała z Nadleśnictwa Staszów 10 sztuk sadzonek, w tym 7 sztuk to olsza czarna  i 3 dęby szypułkowe.

28 września zakończyliśmy  akcję zbiórki pieniędzy dla Mateusza – ucznia z ZSCKR w Sokołowie Podlaskim, którą Szkolne Koło Wolontariatu zainicjowało 15 września 2020  roku. Celem przedsięwzięcia było wsparcie finansowe dla Mateusza, który wskutek wypadku w gospodarstwie stracił rękę i potrzebuje funduszy na zakup protezy. Do akcji włączyli się:  Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy ZSCKR w Sandomierzu- Mokoszynie. Udało nam się zebrać kwotę 1400 zł.

Wrzesień – październik szkoła realizowała projekt  „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu- -Mokoszynie, drogą do zatrudnienia na krajowym i europejskim rynku pracy”. Projekt był realizowany w terminie sierpień 2019 – grudzień 2020 i obejmował 64 uczniów w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu, którzy  wyjechali na zagraniczne praktyki do Erateini w Grecji. Projekt realizowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

12 października na terenie naszej szkoły miała miejsce akcja sadzenia drzew śliw. Rośliny zostały pozyskane w ramach projektuTradycyjny Sad” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. „Tradycyjny Sad” jest ogólnopolskim projektem edukacyjnym, mającym na celu propagowanie wiedzy na temat dawnych odmian roślin owocowych i ich restytucję w formie szkolnego mini sadu. Obecne przedsięwzięcie jest kontynuacją działań podjętych przez uczennice technikum w poprzednim roku szkolnym, kiedy dziewczęta z technikum w zawodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu zdobyły grant na zakup drzew śliw do mini sadu. 

13 października w naszej szkole odbyła uroczystość obchodów Święta Edukacji Narodowej. W pierwszej części uroczystości odbyło się ślubowanie klas pierwszych, którzy właśnie dzisiaj stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Pani dyrektor Alicja Szatan złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom, a części z nich wręczyła nagrody. 

14 października w naszej szkole został zainicjowany rok obchodów stulecia powstania Szkoły Rolniczej. Z tej okazji została posadzona Aleja Platanowa wzdłuż ul. Mokoszyńskiej. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości przez panią dyrektor Alicję Szatan oraz powołania komitetu honorowego obchodów. Chęć uczestniczenia w Komitecie Honorowym wyrazili: dr Anna Sońta, Adam Ślusarski, dr Janusz Suszyna, Krzysztof Stefaniak, Jerzy Marcjan, Tomasz Prawica, Jerzy Cukrowski, Robert Paluch, Robert Rędziak, dr inż. Ernest Stawiarz. Osoby uczestniczące w uroczystości podpisały list intencyjny o powołaniu Komitetu Honorowego Jubileuszu 100-lecia utworzenia szkoły.  Był to pierwszy etap tworzenia zespołu absolwentów współpracujących przy organizacji wydarzenia.

23 października roku odbyły się  eliminacje  szkolne XLV edycji  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Komisja szkolna wśród uczniów  wyłoniła  reprezentantów na etap Okręgowy OWiUR. Blok Produkcja roślinn– I miejsce – Bystrowski  Szymon. Blok Ogrodnictwo – I miejsce Mroczek Aleksandra, II miejsce Krzemiński Adam. Blok mechanizacji rolnictwa – I miejsce Rak Konrad. Blok weterynaria – I miejsce – Kotkowski Albert. Blok architektury krajobrazu –  I miejsce Patrycja Żelaszczyk.

30 października i 3 listopada uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu upamiętnili symbolicznymi zniczami nagrobki lokalnych bohaterów. Akcja została przeprowadzona pod hasłem „W Dzień Wszystkich Świętych pamiętamy o naszych bohaterach narodowych”.

11 listopada odbyła się uroczysta akademia w formie lekcji historii upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości.

15 listopada szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zalecania Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem za rok szkolny 2019/2020.  W realizację zagadnień edukacji prozdrowotnej włączyła się Dyrekcja szkoły,  nauczyciele i wychowawcy internatu. 

15 grudnia nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w województwie w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego Understand. Uczeń Piotr Jaworski  zajął I miejsce w województwie w kategorii klas czwartych. W tej samej kategorii uczniowie Piotr Kapuściński i Mateusz Stawiarz zajęli kolejno II i III miejsce w województwie. W kategorii klas pierwszych uczennica Yeva Nikolaienko zajęła II miejsce w województwie. 

7 grudnia wolontariusze z ZSCKR w Sandomierzu- Mokoszynie odwiedzili, jak co roku, podopiecznych z SOSW w Dębnie. To już kolejna przedświąteczna wizyta w placówce, ale z powodu pandemii liczba wolontariuszy była ograniczona. Nasi wolontariusze przekazali prezenty i serdeczne życzenia świąteczne. Przekazane podopiecznym z SOSW w Dębnie dary pochodzą ze zbiórki słodyczy zorganizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu w dniach od 24 października do 4 grudnia.

10 grudnia, z inicjatywy pani dyrektor Alicji Szatan do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego i do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Sandomierskiej trafiła tona ziemniaków i  warzyw korzeniowych wyprodukowanych w szkolnym gospodarstwie.

15 grudnia o godzinie 10.00 na platformie Teams odbyły się uroczystości z okazji obchodów Dnia Patrona, które przebiegały pod hasłem „Oblicza Ziemi Sandomierskiej” a dedykowane był  postaci Wincentego Kadłubka. Transmisja uroczystości odbywała się na żywo, na szkolnym kanale YouTube. Wykład wygłosił dr Tomasz Lis pracownik naukowy KUL Jana Pawła II w Lublinie. W  systemie on-line przeprowadzono też konkurs o historii szkoły dla uczniów klas pierwszych. 

28 stycznia 2021 roku w szkole, przestrzegając zasady reżimu sanitarnego, odbył się konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”. Jest on organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy i przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klasy trzeciej  technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Największą ilość punktów uzyskali: Mateusz Czerwonka i Konrad Rak. Będą oni reprezentować naszą szkołę w eliminacjach regionalnych w Kielcach.

1 marca w naszej szkole odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku uroczystość została przeprowadzona w formie gry terenowej „Żołnierze Niezłomni”. 

8 marca odbyło się w szkole uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie uczniom Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce. Stypendium otrzymali dwaj uczniowie – Błażej Jędrzejewski uczeń  4 klasy 4-letniego Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Konrad Sajdera uczeń  2 klasy 5-letniego Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Ze względu na procedury bezpieczeństwa uroczystość odbyła się w skromnym gronie – dyrekcja, wychowawcy, rodzice i przedstawiciele klasy.

17 marca  odbył się w naszej szkole przedświąteczny kiermasz stroików wielkanocnych. Ekspozycja miała charakter charytatywny, a dochód przeznaczony jest na rzecz chorego na SMA Bartusia Przychodzkiego z Sandomierza. 

12 kwietnia z inicjatywy pani dyrektor Alicji Szatan i przy wsparciu nauczyciela produkcji sadowniczej Stanisława Domagalskiego został posadzony ,,Sad Tradycyjny” , który ma nawiązywać do tradycji sadowniczej na Ziemi Sandomierskiej. Posadzony sad w formie początkowej składa się z czternastu odmian jabłoni, które były uprawiane w sadach towarowych Sandomierszczyzny a w kolejnych latach będzie wzbogacany o nowe stare odmiany i gatunki roślin sadowniczych, aby w końcowym efekcie osiągnąć pełny zestaw odmian i gatunków, które były uprawiane na Ziemi Sandomierskiej. 

30 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów. W roku szkolnym 2020/ 2021 uczniem z najwyższą średnią ocen 5,38 był Błażej Jędrzejewski absolwent technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 

22 i 23 maja po raz kolejny odbyły się Dni Otwartej Szkoły zwane Mokoszyńską Majówką. Ósmoklasiści mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, uczestniczyć w pokazach maszyn rolniczych, prac ogrodniczych, florystycznych czy z zakresu architektury krajobrazu. Atrakcją było również plenerowe spotkanie z sandomierskim malarzem Jurijem Sulimovem.

25 maja w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem “Jesteśmy Polakami Jesteśmy Europejczykami”. I miejsce zajął Dominik Węska,  II miejsce – Maja Wątroba i Mateusz Skórski a III miejsce – Patrycja Żelaszczyk i Edyta Różalska.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka naszej szkole zorganizowaliśmy dla młodzieży grę terenową. Nadrzędnym celem imprezy była integracja klas po tak długiej nieobecności w szkole. Spotkanie miało też wartość edukacyjną, bo pytania zadawane uczestnikom na trasie dotyczyły historii szkoły i jej pracowników. Zwycięzcą gry została klasa  II BTD z wychowawczynią panią Anną Bryłą. Drugie miejsce zdobyła klasa I BT z wychowawczynią panią Jolantą Puzio. Trzecie miejsce zajęła klasa III HTD z wychowawcą panem Marcinem Kacą. Wyróżnieniem dla zwycięzców był również fakt, że puchar w dniu dzisiejszym został im wręczony przez panią Minister Annę Gembicką goszczącą na Ziemi Sandomierskiej.

2 czerwca nasze uczennice Weronika Brzoska i Agata Śmiałek wzięły udział w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Szkół Rolniczych „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy organizowanym przez ZSCKR w Okszowie. Ich praca została doceniona przez organizatorów konkursu, dzięki czemu uzyskały wyróżnienie.

 7 czerwca zakończyliśmy w naszej szkole akcję zbiórki pieniędzy w ramach Góry Grosza. Była to już 21 edycja tej szlachetnej akcji. Mimo pandemii pokazaliśmy, że los dzieci w trudnej  sytuacji życiowej nie jest nam obojętny. Usypaliśmy kolejną Górę Grosza! 

8 czerwca w naszej szkole odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”.  Uczniowie  – uczestnicy projektu i zaproszenie goście wysłuchali wykładu „Aktualna sytuacja na rynku pracy powiatu sandomierskiego”, który był  wprowadzeniem do dyskusji nad głównym tematem spotkania. Wykład przedstawiła Pani Joanna Chlastawa – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Sandomierzu Kolejny wykład przedstawiła Pani Anna Frańczak –  Prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Twórczych  –„ Aktywność społeczno-gospodarcza jako wyzwanie dla współczesnej młodzieży –blaski i cienie”. Spotkanie zakończyła dyskusja nad przebiegiem realizacji projektu.

14 czerwca nasi wolontariusze wraz z opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu – Beatą Paluch i Joanną Pastuszką odwiedzili podopiecznych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Jopka w Dębnie. Celem wizyty było przekazanie życzeń i symbolicznych upominków dzieciom i młodzieży z okazji Dnia Dziecka.

23 czerwca w ramach współpracy ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oddział w Sandomierzu na terenie ogrodów przed szkołą została zamontowana stacja meteorologiczna. 

25 czerwca u zakończył się kolejny rok szkolny. Był to trudny rok, ze względu na utrzymującą się pandemię. Na uroczystości pani dyrektor Alicja Szatan wręczyła nagrody za świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody z konkursów.

Rok szkolny 2021/2022

1 września  rozpoczęliśmy rok szkolny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu – Mokoszynie. Wydarzenie miało inny przebieg niż zwykle, ponieważ z powodu obostrzeń sanitarnych zostało podzielone na dwie tury. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dokonała pani dyrektor Alicja Szatan, która serdecznie powitała nauczycieli i uczniów. Część artystyczna przygotowana przez Samorząd Uczniowski poświęcona została nie tylko tematyce nawiązującej do rozpoczynającego się właśnie roku szkolnego, lecz, co równie ważne, przypominała o kolejnej – 82 rocznicy rozpoczęcia II Wojny Światowej.

2 września uczniowie wzięli udział w „Narodowym czytaniu” „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Nad przebiegiem akcji czuwały panie Anna Bryła i Joanna Rudyszyn.

12 września odbyło się I Mokoszyńskie Święto Plonów pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Gospodynią uroczystości była pani dyrektor Alicja Szatan, zaś Gospodarzem był Burmistrz Miasta Sandomierza, pan Marcin Marzec. Mokoszyńskie dożynki rozpoczęły się przejazdem barwnego korowodu dożynkowego do kościoła p.w. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata, gdzie zostały poświęcone wieniec dożynkowy i chleb. Podczas dożynek swoje stoiska wystawiły różne instytucje rolnicze oraz koła gospodyń wiejskich. 

 W dniach 6-8 oraz 13-15 września uczniowie klas w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik weterynarii w ramach projektu ,,Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań,” uczestniczyli w wyjeździe do Ziołowego Zakątka w Korycinie.

22 września  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu odbyły się eliminacje strefowe do zawodów finałowych w konkurencji przeciągania liny. Nasz zespół rywalizował w kategorii mężczyzn oraz w kategorii mieszanej. Obie drużyny zajęły czwarte miejsce. 

W dniach 23 –  24 września uczniowie klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki w ramach projektu ,,Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań,” uczestniczyli w wyjeździe na  XXII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania. Uczniowie mieli okazję zobaczyć najnowsze i najnowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze, które prezentowało ok. 800 wystawców na 120 hektarach lotniska. 

 4 października uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata – Clean of the word 2021”. Tegorocznej akcji ekologicznej towarzyszyło hasło ”Myślę, więc nie śmiecę”.

7 października szkolni wolontariusze odwiedzili podopiecznych ,,Przytuliska na Wiśniowej’’ w Sandomierzu.  

10 października uczniowie po raz trzeci wzięli udział w „ Żywych witrynach historii” zorganizowanych z okazji odpustu na cześć bł. Wincentego Kadłubka.

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość została połączona z przyjęciem uczniów klas pierwszych do społeczności uczniowskiej –Ślubowaniem klas pierwszych.

22- 23 października odbył się Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w piłce nożnej dziewcząt. Zawody odbywały się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Nasza reprezentacja zajęła 8 miejsce.

29 października uczniowie klasy 1b technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział akcji ekologicznej „Ratujmy kasztanowce”.

31 października w przeddzień Wszystkich Świętych, nasi uczniowie po raz kolejny uczestniczyli w kweście na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu, zorganizowanej przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego.

4 listopada z inicjatywy pani dyrektor Alicji Szatan w internacie zorganizowano Dzień Ukraiński. Tym samym zainicjowano projekt ,,Ukraina czy Polska moje miejsce na ziemi”. 

10 listopada w przeddzień Święta Niepodległości, o symbolicznej godzinie 11.11, uczniowie klas pierwszych i drugich technikum zaśpiewali „ Mazurka Dąbrowskiego”. Włączając się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „ Szkoła do hymnu”,  społeczność szkolna uczciła w ten sposób 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

25 listopada odbył się w internacie Dzień Polski w ramach kontynuacji projektu edukacyjnego „Ukraina czy Polska – moje miejsce na ziemi”. 

26 listopada w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Największą ilość punktów zdobyli Krystian Siwek, Karol Dudek i Mateusz Krakowiak. To oni będą reprezentowali naszą szkołę w IV Finale Konkursu Wojewódzkiego Wiedzy Normalizacyjnej w Starachowicach. 

30 listopada już po raz trzeci odbył się Dzień Patrona Szkoły pod tytułem „Oblicza Ziemi Sandomierskiej”. W programie uroczystości znalazły się wykłady popularno–naukowe, prelekcje,  rozstrzygnięcie konkursów szkolnych oraz program artystyczny przygotowany przez młodzież szkoły.

W tegorocznej edycji konkursu języka angielskiego Understand, uczniowie naszej szkoły osiągnęli sukcesy. W kategorii klas czwartych – uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze trzy miejsca w województwie świętokrzyskim. Patrycja Żelaszczyk- 1 miejsce, Karina Politova- 2 miejsceKonrad Rak- 3 miejsce. Jednocześnie uczennica Patrycja Żelaszczyk została laureatem krajowym, zajmując 3 miejsce w Polsce w swojej kategorii. W kategorii klas trzecich Karolina Chłodnicka zajęła 1 miejsce w województwieMichał Adamczak- 2 miejsce. W kategorii klas pierwszych: Aleksandra Piwowar – 1 miejsceBartosz Dec- 4 miejsce, Nadia Oleksandrenko-5 miejsce.

6 grudnia z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu zakończyliśmy akcję pomocy dla poszkodowanych w wypadku samochodowym – Olgi i Damiana, rodzeństwa z ZSCKR w Jabłoniu. W wyniku zbiórki wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły udało się zebrać kwotę 700 zł.

8 grudnia z inicjatywy pani dyrektor Alicji Szatan szkoła przystąpiła do akcjiMurem za polskim mundurem”. Akcja miała na celu poparcie i podziękowanie wszystkim służbom mundurowym pełniącym obecnie trudną misję. Tego dnia dowódca 102 Batalionu Lekkiej Piechoty10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej odebrał  ok. 700 kilogramów jabłek pochodzących ze szkolnego gospodarstwa i owoce z sadu pani wicedyrektor Urszuli Bąk. 

9 grudnia wolontariusze naszej szkoły wraz z opiekunami: Beatą Paluch i Joanną Pastuszką odwiedzili podopiecznych SOSW im. M. Jopka w Dębnie.

13 grudnia zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów. Otrzymały je dwie uczennice: w 4- letnim Technikum Aleksandra Kobiałka a w 5 – letnim Technikum Yuliia Klimonova.

13 grudnia uczniowie klas I, II i III  technikum w zawodzie technik weterynarii, technik architektury krajobrazu oraz mechanizacji rolnictwa i agrotoniki wzięli udział  w przedstawieniu historyczno – muzycznym  ,,Pamiętamy nie zapomnimy” poświęconemu upamiętnieniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku.

15 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach odbył się IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej. Wzięło w nim udział sześć szkół z województwa świętokrzyskiego. Naszą szkołę reprezentowali Krystian Siwek, Karol Dudek i Mateusz Krakowiak – uczniowie Technikum w zawodzie technik ogrodnik. Drużynowo zajęli IV miejsce.

16 grudnia odbył się w szkole Kiermasz Świąteczny na rzecz chorej Igi Kaczmarczyk z Opatowa. Kiermasz został zorganizowany przez naszych uczniów, którzy na zajęciach florystycznych pod opieką Katarzyny Karolak własnoręcznie wykonywali, świece zapachowe, wianki na drzwi, ozdoby choinkowe i wiele innych dekoracji.  Podczas zorganizowanego Kiermaszu Świątecznego uczniowie ze sprzedaży łącznie zebrali 1200 zł.

18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne w szkolnym internacie. Młodzież z Ukrainy opowiedziała o swoich świątecznych  tradycjach i zaśpiewała znane ukraińskie kolędy. Wspólne kolędowanie wprowadziło uczestników w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

12 stycznia 2022 roku w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Jest on organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Kielcach w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”. W konkursie wzięło udział 47 uczniów z klas trzecich w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ogrodnik, technik weterynarii. Największą ilość punktów uzyskali: Kamil Kaczmarski – uczeń Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Patryk Piwowar – uczeń Technikum weterynarii. Będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach regionalnych Konkursu w  Kielcach.

15 stycznia 2022 roku o godzinie 18.00 w Domu weselnym „Karolinka” w Sandomierzu  odbył się bal studniówkowy uczniów klas IV technikum weterynarii, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technikum ogrodniczego i technikum architektury krajobrazu.

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zorganizowany został bieg „Tropem Wilczym” o długości 1963 metrów, lekcje historii i  test wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz  wystawa  tematyczna  z wykorzystaniem  materiałów udostępnionych przez IPN. 

14 marca odbyły się  w naszej szkole eliminacje okręgowe XXXIX Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Uczestniczyli w nich przedstawiciele województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Organizatorem Olimpiady jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej, a patronat honorowy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan  Henryk Kowalczyk. Do finału krajowego, który odbędzie się 18 marca , podczas  XXVII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach zakwalifikowało się 3 najlepszych uczestników. Z województwa  świętokrzyskiego są to: Krzysztof Pieczyrak ZSCKR w Chrobrzu, Konrad Sajdera  ZSCKR w Sandomierzu- Mokoszynie oraz Piotr Wiatrowski  ZSCKR w Sandomierzu- Mokoszynie.

17 marca z inicjatywy pani dyrektor Alicji Szatan nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Mediacje w edukacji”. Uczniowie z różnych klas uczestniczyli w szkoleniu na temat efektywnego porozumiewania się, które przeprowadziła trener Aleksandra Wzorek z Instytutu Edukacji Pozytywnej w Warszawie. Program dedykowany jest nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli oświaty  i rodziców. Jego zadaniem jest wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w rzeczywistości szkolnej.

3 kwietnia w ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań” uczniowie technikum weterynarii  ukończyli kurs inseminacji, który zrealizowali w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

31 marca – 1 kwietnia odbył się w  ZSCKR w Siennicy Różanej  półfinał ogólnopolskiej olimpiady z wiedzy o rolnictwie w Unii Europejskiej pt. „Polska Wieś w Europie”. W etapie regionalnym wzięły udział trzy osobowe zespoły z 12 szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze miejsce zajął nasz zespół w składzie: Maja Wątroba z klasy II technikum weterynarii, Bartosz Dec z klasy I technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Konrad Sajdera z klasy III technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczniów do olimpiady przygotowała Pani Jolanta Puzio. 

7 kwietnia w naszej szkole odbyły się warsztaty demo dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej z Wilczyc. W ramach zajęć praktycznych uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy szkoły  i kierunkami nauczania, które oferujemy, uczestniczyli w zajęciach pokazowych, podczas których obserwowali nabywanie umiejętności zawodowych  w zawodach architektura krajobrazu, ogrodnictwo, weterynaria, mechanizacja rolnictwa  i agrotroniki. 

 

7 kwietnia w szkolnym sadzie odbył się konkurs cięcia „Formujemy korony jabłoni”. Pierwsze miejsce zajął Jakub Brzdękiewicz z klasy pierwszej w zawodzie technik ogrodnik. Drugie miejsce zdobył Bartłomiej Rewera uczeń z klasy trzeciej w zawodzie technik ogrodnik. Trzecie miejsce miał Wojciech Śpiewak z klasy czwartej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 

W dniach 11- 12 kwietnia odbył się w naszej szkole Wielkanocny Kiermasz Świąteczny. Zainteresowani mogli nabyć stroiki świąteczne wykonane przez młodzież naszej szkoły. Tegoroczny kiermasz odbył się pod hasłem „Mniej plastiku – więcej ekologii’’, dlatego
większość eksponowanych dekoracji świątecznych wykonano w oparciu o naturalne
materiały: żywe rośliny, wydmuszki jajek, korę, plastry drewna, pióra i inne. Ze sprzedaży świątecznych prac uzyskano kwotę 1517zł.40gr. Cała suma zostanie przekazana na pomoc naszym uczniom z Ukrainy i ich rodzinom.

W dniach 20 – 21 kwietnia zespół uczniów naszej szkoły w składzie: Maja Wątroba, Bartosz Dec i Konrad Sajdera odniósł sukces zajmując II miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Polska Wieś w Europie”. Nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do instytucji unijnych w Brukseli dla 5 najlepszych drużyn ufundowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

21 kwietnia w ZSCKR w Różańcu odbył się konkurs orki siewnej uczniów szkół rolniczych z trzech województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W konkursie uczestniczyło 17 dwuosobowych zespołów. Nasi uczniowie Karol Kornicki i Paweł Mirosław zajęli 4 miejsce.

30 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Zgodnie z wieloletnią tradycją, Świętokrzyska Izba Rolnicza nagrodziła uczennicę, która ukończyła szkołę z najlepszym wynikiem. W tym roku była to Patrycja Żelaszczyk z technikum architektury krajobrazu.

5 maja uczennice z klasy I i II technik weterynarii – Iryna Chub, Anastasiia Bunchuzhna, Yuliia Klimonova, a także z klasy I technik architektury krajobrazu – Oleksandra Karkachova i Yuliia Osyka wraz z opiekunem Magdaleną Domaradzką udały się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Panią Prezydentową Agatą Kornhauser-Dudą. Spotkanie odbyło się w ramach podziękowań dla naszych ukraińskich uczennic, które wspierały rodziny z Ukrainy.

22 kwietnia Aleksandra Piwowar, uczennica klasy I Technikum weterynarii zwyciężyła w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego „Challenge Yourself”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas pierwszych i drugich został zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu.

18 maja uczniowie z klasy trzeciej w zawodzie technik ogrodnik uczestniczyli w szkoleniu Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu na temat „Nawożenia i biostymulacji roślin”.

29 i 30 maja szkoła zapraszała  na Mokoszyńską Majówkę, czyli Dni Otwartej Szkoły. Ósmoklasiści mieli okazję poznać szkołę i nauczycieli, zapoznać się z kierunkami kształcenia, bazą dydaktyczną szkoły czy warunkami mieszkaniowymi w internacie.

6 czerwca na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się konferencja w ramach działań „Wojewódzkiego Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego” podsumowująca I Edycję Projektu Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sandomierskiego „Poznaję, Działam, Wybieram! – Zawodowy Zawrót Głowy”. Podczas tej konferencji ogłoszono wyniki Konkursu multimedialnego „ODKRYWCA ZAWODÓW – Zaprojektuję swoją przyszłość zawodową” pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. W konkursie tym wzięła udział Katarzyna Rębacz uczennica II klasy technikum weterynarii naszej szkoły zajmując II miejsce. 

 24 czerwca  odbyło się zakończenie roku szkolnego. W trakcie uroczystości pani dyrektor Alicja Szatan wręczyła nagrody za świadectwa z wyróżnieniem,  nagrody za konkursy oraz pamiątkowe dyplomy za działalność w szkolnym kole wolontariatu i w samorządzie szkolnym.

Rok szkolny 2022/2023

1 września  rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2022/2023 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu – Mokoszynie.

Pani dyrektor Alicja Szatan serdecznie powitała nauczycieli i uczniów.

Część artystyczna przygotowana przez Samorząd Uczniowski poświęcona została nie tylko tematyce nawiązującej do rozpoczynającego się właśnie roku szkolnego, lecz przypominała o rocznicy rozpoczęcia II Wojny Światowej, Bitwie Warszawskiej i  Powstaniu Warszawskiemu.

2 września o 10.15 uczniowie naszej szkoły jak co roku wzięli udział w Narodowym czytaniu zorganizowanym w szkole przez panie Annę Bryłę i Joannę Rudyszyn. Jest to akcja organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Lekturą wybraną w tym roku są ”Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Rok 2022 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu. Data jest nieprzypadkowa, bowiem 200 lat temu w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza i zapoczątkowały nową epokę – romantyzm.  

 8 września uczniowie klasy drugiej w zawodzie technik ogrodnik pod opieką Iwony Stanek uczestniczyli w szkoleniu „Ochrona bioróżnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”. Szkolenie to było w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Organizatorem szkolenia był Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. 

14 września w szkole odbyła się II edycja „Testu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym” zorganizowana przed Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. I miejsce zajął Konrad Sajdera, II miejsce Bartłomiej Rewera, III miejsce Karol Kornicki. Konrad Sajdera, uczeń technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zakwalifikował się  do etapu krajowego, który odbędzie się w październiku.

18 września w naszej szkole odbyło się II Mokoszyńskie Święto Plonów. Mokoszyńskie dożynki będące promocją kultury ludowej przebiegały z zachowaniem tradycyjnego obrzędu. Rozpoczęły się przejazdem barwnego korowodu dożynkowego do kościoła p.w. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata. Podczas  mszy świętej dziękczynnej zostały poświęcone symbole święta plonów: chleb i wieniec dożynkowy. Uczniowie pielęgnując polską tradycję przekazali uroczyście wieniec dożynkowy i chleb na ręce Gospodyni  pani dyrektor Alicji Szatan i Gospodarza  Burmistrza Miasta Sandomierza, Pana Marcina Marca. 

19 września  uczniowie klas pierwszych wzięli aktywny udział w międzynarodowej akcji „ Clean up the Word (Sprzątanie Świata ) – Polska 2022”.Tematem tegorocznej akcji była właśnie selektywna zbiórka odpadów, prowadzona pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”.

20 września w Zespole Szkół Centrum kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w przeciąganiu liny. Nasza drużyna męska oraz drużyna mieszana zajęły IV miejsca.

19 września uczniowie klasy  4BTD w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ogrodnik z opiekunami Arturem Niedobitem i Marcinem Kacą w ramach realizacji innowacji pedagogicznej –  „Innowacyjne metody pozyskiwania i przetwarzania produktów rolnych” odwiedzili pierwszą profesjonalnie prowadzoną winnicę na Sandomierszczyźnie – Winnicę Nobilis w Faliszowicach, która powstała w 2001 roku.

23 września uczniowie klas I, II i IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.

30 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w drużynowym wielojęzykowym dyktandzie z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych.

4 października nasza szkola otrzymała kolejny Certyfikat  „Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor Alicji Szatan, nauczycieli, wychowawców internatu nasza placówka otrzymała certyfikat potwierdzający pełną  realizację zagadnień profilaktyki onkologicznej.

9 października z okazji odpustu ku czci bł. Wincentego Kadłubka odbyła się kolejna VIII już edycja „ Żywych Witryn Historii 2022”, w której wzięli udział nasi uczniowie.

13 października odbyło się w naszej szkole uroczyste Ślubowanie klas I, a następnie akademia „Gala Złotych Jabłek 2022”. 

W dniach 18 – 21 października uczniowie naszej szkoły w składzie: Maja Wątroba, Bartosz Dec i Konrad Sajdera wraz z panią Jolantą Puzio odbyli wizytę studyjną w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli. Była to nagroda dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady „Polska Wieś w Europie” ufundowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

21 października  w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 3 pierwsze miejsca w poszczególnych blokach w eliminacjach szkolnych zajęli uczniowie:
Blok weterynaria – Aleksandra Kobiałka, Maja Szelągiewicz, Michał Adamczak. Blok ogrodnictwo – Stadnik Szymon, Krakowiak Mateusz, Siwek Krystian. Blok architektury krajobrazu – Oleksandrenko Nadiia, Yefremova Nadiia. Osyka Yuliia. Blok mechanizacji rolnictwa – Kornicki Karol, Kaczmarski Kamil, Kalist Jan.

30 października W ramach realizacji projektu „Po pojutrze zawodowo” uczniowie klasy II w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  wraz z opiekunami Grzegorzem Nasternakiem i Katarzyną Karolak uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego Pani Moniki Styczek-Kuryluk w Holeszowie na Lubelszczyźnie.

W dniach 31 października  i 1 listopada po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie wraz z nauczycielami wzięli udział w kweście na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.

6 listopada, tak jak każdego roku od wielu lat, uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu upamiętnili zmarłych nauczycieli, odwiedzając ich groby i zapalając na nich światełko pamięci. Kolejny też raz szkoła włączyła się w akcję „Szkoła Pamięta” odwiedzając lokalne miejsca pamięci, a wśród nich mogiłę żołnierzy podziemia niepodległościowego zamordowanych w Sandomierzu. 

9 listopada reprezentacja naszych siatkarzy zajęła III miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły ZSTiO szkół ponadpodstawowych. 

10 listopada w  naszej szkole została upamiętniona 104 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W inscenizacji słowno-muzycznej pod tytułem: „Powtórka z historii i kultury Polski” zostały przywołane najważniejsze wydarzenia z historii naszego państwa na przełomie 123 lat niewoli.

15 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy „Stare gatunki i odmiany zbóż”, którą można oglądać w naszej szkole do 30 listopada. Organizatorem Wystawy jest Dział Innowacji w Rolnictwie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

15 listopada w ramach obchodów Jubileuszu Stulecia Szkoły posadzono sadzonkę Dębu Bartek, która została podarowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.

17 listopada w Wojewódzkim Urzędzie Świętokrzyskim w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród stypendystów byli także uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Kobiałka i Bartosz Dec.

W dniach 19-20 listopada  reprezentacja nauczycieli z naszej szkoły zagrała w III Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ZSCKR w Potoczku. Mimo że nie udało się zająć miejsca na podium, zostaliśmy wyróżnieni przez organizatorów i w nasze ręce powędrował Puchar Fair Play.

21 listopada roku w naszej szkole odbył się etap szkolny Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej  jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Naszą szkołę w V Finale Konkursu Wojewódzkiego Wiedzy Normalizacyjnej w Starachowicach będą reprezentowali Paweł Mirosław, Patryk Strawczyński i Adam Mądry.

27 listopada w naszej szkole odbył się świętokrzyski finał II Etapu Konkursu Kulinarnego „Bitwa Regionów”, na którym wystąpił nasz zespół MOKOSZYNIANIE. W konkursie rywalizowało 12 kół gospodyń wiejskich, które zwyciężyły w etapach powiatowych. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z instytucjami współorganizującymi Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

6 grudnia w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po podliczeniu głosów klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce Karol Kornicki – przewodniczący szkoły, II miejsce Karol Rosowski – zastępca przewodniczącego, III miejsce Aleksandra Kobos –sekretarz.

8 grudnia  w Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się Turniej piłki nożnej halowej dziewcząt o puchar Starosty Sandomierskiego. Nasz zespół zajął trzecie miejsce.

8 grudnia po raz czwarty obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły, którym od 1968 roku jest Ziemia Sandomierska. Uroczystość przebiegała pod hasłem „Oblicza Ziemi Sandomierskiej”. W tym roku towarzyszyło nam motto  zaczerpnięte  z „Legend Sandomierskich” Krzysztofa Seligi. Są to słowa Haliny Krępianki „ Siła moja z tej ziemi, krwi i pracy poprzednich pokoleń”.

10 grudnia nasi uczniowie wzięli udział w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Turnieju Szachowym w Kostomłotach. Dziewczęta w składzie: Dana Petrusha, Oleksandra Smyrna, Kristina Jabłońska zajęły I miejsce.

12 grudnia odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja młodzieży szkolnej i wszystkich pracowników szkoły z zagrożonego budynku.

13 grudnia nasi wolontariusze wraz z opiekunami Beatą Paluch i Joanną Pastuszką złożyli Mikołajkową wizytę w SOSW im. M. Jopka w Dębnie. Odwiedziny uczniów w placówce w Dębnie stały się tradycją, bowiem od wielu lat ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie współpracuje z ośrodkiem i wspiera jego podopiecznych.

14 grudnia roku w naszej szkole odbył się konkurs „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach. W trakcie konkursu młodzież miała okazję wysłuchać wykładu „Możliwe formy zatrudnienia w gospodarstwach rolnych, w tym przy pracach sezonowych i obowiązki bhp”.

14 grudnia młodzież ukraińska mieszkająca w internacie zorganizowała pod opieką pani Beaty Paluch Dzień Ukraiński, kontynuując tym samym realizację rozpoczętego w ubiegłym roku, projektu edukacyjnego „Ukraina czy Polska – moje miejsce na ziemi”.

16 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach odbył się V Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej. Naszą szkołę reprezentowali Paweł Mirosław, Patryk Strawczyński i Paweł Mądry z klasy III w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Drużynowo zajęli IV miejsce. Uczniowie w przerwie konkursu mogli wysłuchać wykładu „Ekonomia, bezpieczeństwo i rola norm”.

W dniu 19-20 grudnia odbył się Kiermasz Świąteczny na rzecz chorego Bartusia Jędrasika z Łoniowa.  Uczniowie naszej szkoły na zajęciach florystycznych pod opieką Katarzyny Karolak własnoręcznie wykonali drewniane domki i choinki bożonarodzeniowe, sojowe świece zapachowe, wianki na drzwi, ozdoby choinkowe i wiele innych dekoracji świątecznych. Podczas zorganizowanego Kiermaszu Świątecznego ze sprzedaży łącznie zebrano ponad 1400 zł, które zostaną przekazane na rzecz chorego na SMA Bartusia.  

22 grudnia zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie przybliżyli historię Małego Dzieciątka narodzonego w Betlejem. Po zakończeniu Wigilii klasowych uczniowie zgromadzili się na Wigilii szkolnej. Życzenia do wszystkich zgromadzonych gości skierowała pani dyrektor Alicja Szatan. Swojego błogosławieństwa na czas świąt udzielił ksiądz proboszcz Grzegorz Dudka SAC z parafii Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata. 

9 stycznia 2023 o godzinie 14.00 odbyła się w naszej szkole część pisemna etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego. Do tego etapu zakwalifikowała się uczennica klasy II technikum weterynarii Aleksandra Piwowar.

17 stycznia 2023 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach. Odbył się on  w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”. Największą ilość punktów uzyskali: Bartosz Dec oraz Wiktoria Stawiarz. Będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach regionalnych Konkursu w  Kielcach.

18 stycznia uczniowie z klas I, II i IV w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na XIII Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW w Kielcach.

28 stycznia o godzinie 18 w karczmie „Jandura” w Trześni odbył się bal studniówkowy uczniów klas IV technikum weterynarii, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum ogrodniczego.

20 lutego w naszej szkole odbył się etap wojewódzki  XL Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Laureatami  tegorocznej XL wojewódzkiej edycji  OMPR zostali : Jan Kalist -uczeń kl. 4 technikum w zawodzie technik  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Kamil Kaczmarski -uczeń kl.4 technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

22 lutego odbyło się szkolenie klas pierwszych w ramach zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Instruktorzy Brygady Wojsk Obrony Terytorialnych przeprowadzili zajęcia z zakresu topografii, musztry oraz postaw strzeleckich.  

22 lutego nasi wolontariusze odwiedzili po raz kolejny schronisko dla bezdomnych zwierząt w Machowie.

1 marca upamiętniliśmy żołnierzy walczących o niepodległość i suwerenność naszego kraju po 1944 roku.  Uczniowie  rozwiązywali opracowany przez pana Łukasza Strawę test wiedzy teoretycznej na temat działalności żołnierzy Polski Podziemnej walczących o niepodległość latach 1944-1963. Rozegrano też konkurencje przygotowane przez Mirosława Hagdeja związane z zadaniami które dawniej wykonywali Żołnierze Wyklęci – rzut granatem do celu i  odczytanie zaszyfrowanej wiadomości. Następnie 65 uczestników obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięło udział w Biegu Tropem Wilczym pokonując odległość 1963 metrów.

W dniach od 7 do 9 marca odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne.

17 marca uczennice naszej szkoły zaangażowały się w akcję charytatywną: „Wielkanocna Zbiórka Żywności Caritas – „Tak. Pomagam!” – organizowanej przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

21 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w imprezie sportowej „Bieg z Marzanną”. Organizatorem imprezy był MOSiR w Sandomierzu. Uczniowie wraz z opiekunami przebiegli trasę o łącznej długości 3 kilometrów.

23 marca uczniowie klas I, II i IV w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik oraz I i II w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik ogrodnik uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Architektury Krajobrazu ”Warsaw Home Green Days”.

27 marca nasi uczniowie: Bartosz Dec, Gabriel Przybylski, Bartłomiej Rewera oraz Robert Raszek wzięli udział w etapie szkolnym  konkursu „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym” organizowanym przez  Fundację  na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Nasi uczniowie, pokonując ponad 500 rywali, zakwalifikowali się do etapu drugiego który odbędzie się 13-14 kwietnia w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

24 marca została zakończona XXIII edycja akcji „Góra Grosza’’. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym. Łącznie zebraliśmy 28 kg monet a uzyskana kwota 401,32 zł została przekazana na rzecz fundacji ,,Nasz Dom’’.

29 marca uczennice naszej szkoły Karolina Wiesiołek i Wiktoria Łukasiewicz zostały laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na etapie eliminacji wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego. W konkursie „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat” ocenianych było ponad 700 prac plastycznych różnych kategorii wiekowych. Prace naszych laureatek będą teraz oceniane na etapie ogólnopolskim.

W dniach 30-31 marca odbył się w naszej szkole półfinał konkursu „Polska Wieś w Europie”. Organizatorami Konkursu są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs objęty jest patronatem Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem konkursu jest sprawdzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej i rolnictwa w Unii Europejskiej w formie testów oraz pytań ustnych przygotowanych dla szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drużyna naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce i zakwalifikowała się do finału konkursu.

31 marca komisja konkursowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozstrzygnęła konkurs „Czcigodni Patroni A. D. 2023”. I miejsce w kraju zajęli: Gabriel Kargulewicz i Karol Rosowski z klasy IV technikum weterynarii – bohater laudacji Paweł Edmund Strzelecki, II miejsce w kraju zajęły: Kamila Gałkowska i Agata Głąbień z klasy II technikum weterynarii – bohater laudacji Aleksandra Piłsudska.

3 kwietnia Aleksandra Piwowar uczennica klasy 2 w zawodzie technik weterynarii zajęła pierwsze miejsce w konkursie języka angielskiego dla Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi. Uczeń klasy 4 LT Gabriel Leon Kargulewicz zajął w konkursie również wysoką- czwartą lokatę zostając tym samym finalistą konkursu. 

 4 kwietnia odbył się praktyczny konkurs „Sztuka cięcia jabłoni”. Uczestniczyło w nim 21 uczniów z trzech klas w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu oraz  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. I miejsce zdobył Bartosz Toś, II miejsce uzyskał Jakub Brzdękiewicz, a III miejsce Rafał Głodowski.

13 kwietnia w naszej szkole odbył się   konkurs „Bądź bezpieczny na drodze ciągnikiem”. W konkursie udział wzięły 2 osobowe drużyny z  Zespołów  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Chrobrza, Sichowa Dużego, Potoczka, Rzemienia, Różańca, Żarnowca oraz  drużyna naszej szkoły. I miejsce zajął Grzegorz Stasiak-ZSCKR Sandomierz, II miejsce –  Eryk Żyła- ZSCKR Sandomierz i III miejsce –  Radosław Jastrząb – ZSCKR Żarnowiec.

14 kwietnia odbył się w Warszawie finał konkursu II edycji „Polska wieś w Europie”, w którym nasi uczniowie zajęli trzecie miejsce. Drużynę w składzie: Weronika Śmiech, Karol Kornicki i Karol Rosowski do konkursu przygotowywała wicedyrektor Urszula Bąk.

W dniach 13-14 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji szkoleniowej, a także brali udział w konkursie „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym” Warszawie w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”.

W dniach 17 -28 kwietnia ponad 20 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w zagranicznych praktykach zawodowym we Włoszech w ramach projektu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tym razem w praktykach uczestniczyli uczniowie technikum w zawodach technik architektury krajobrazu oraz technik weterynarii.

18 kwietnia Aleksandra Kobiałka otrzymała dyplom za zajęcie 1 miejsce w XLVI eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym -weterynaria.

19 kwietnia dwudziestoosobowa grupa naszej młodzieży wzięła udział w biegu charytatywnym na rzecz Bartusia pod nazwą „Bieg dobra”. Akcja polegała na przebiegnięciu jak największej ilości kilometrów. Organizatorem biegu było Katolickie Liceum Ogólnokształcące wraz z Caritas Diecezji Sandomierskiej.

25 kwietnia uczniowie naszej szkoły  brali udział w II edycji konkursu matematycznego Sapere aude” zorganizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu. Do finału zakwalifikowali się: Kryspin Wójcik i Bartosz Dec.

28 kwietnia z murami naszej szkoły pożegnało się 30 uczniów klas czwartych w zawodzie technik weterynarii, technik mechanizacji i agrotechniki oraz technik rolnik. Prymuskami wśród abiturientów była Aleksandra Kobiałka i Martyna Konopa.

15 maja odbył się po raz kolejny Szkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech. Najlepsze wyniki otrzymali uczniowie: I miejsce – Karol Rosowski klasa IV LT , II miejsce (ex aequo) – Maja Wątroba klasa III LT, Karol Karol klasa IV BTD, Wiktoria Łukasiewicz klasa I BT
III miejsce – Jakub Kowaliński klasa I HTD. 

19 maja odbył się finał konkursu „SAPARE AUDE”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu. W rozgrywkach finałowych w naszej szkole brali udział Gabriel Kargulewicz i Konrad Sajdera. Gabriel zajął 20 miejsce natomiast Konrad został finalistą konkursu i znalazł się w gronie 15 najlepszych uczniów.

W dniach 28 – 29 maja odbyła się Mokoszyńska Majówka, czyli Dni Otwartej Szkoły.          Jak co roku nauczyciele i uczniowie przygotowali bogatą ofertę edukacyjną oraz różne atrakcje – zwiedzanie szkoły i internatu, możliwość zapoznania się z imponującą bazą dydaktyczną szkoły, a także atrakcje na świeżym powietrzu – maszyny rolnicze, grill i poczęstunek w szkolnych ogrodach.

1 czerwca Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z towarzyszącymi mu parlamentarzystami odwiedzili naszą szkołę. Podczas spotkania Pani dyrektor Alicja Szatan zaprezentowała kierunki jakie ma w ofercie ZSCKR oraz poinformowała o różnych sukcesach uczniów. Przedstawiciele poszczególnych zawodów opowiedzieli o swoich pasjach  i motywach wyboru szkoły. Z okazji Jubileuszu 100- lecia Szkoły minister złożył gratulacje kadrze zarządzającej i nauczycielom. Uczniom gratulował wyboru szkoły zawodowej i odpowiadał na ich pytania. Minister Czarnek wręczył pani dyrektor „Dyplom uznania Ministra Edukacji i Nauki z okazji 100-lecia Szkoły oraz za zasługi w dziedzinie oświaty  i wychowania a także inspirowania uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy”. 

3 czerwca odbył się Jubileusz 100-lecia istnienia szkoły. Uroczystość rozpoczęła się o 10.00 mszą świętą w pobliskim kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata celebrowaną przez biskupa Edwarda Frankowskiego. O 12.00 nastąpiło o oficjalne otwarcie uroczystości w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej przez panią dyrektor szkoły Alicję Szatan, która powitała wielu zaproszonych gości, byłych pracowników i absolwentów.  Na uroczystość zostały wprowadzone sztandary szkoły – dawny i obecny. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów szkoły. Przy dźwiękach „Poloneza”  Ogińskiego zaprezentował się zespół Pieśni i Tańca „Mokoszynianie”. Jubileusz  swą obecnością między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz oraz dyrektorzy różnych szkół. W części artystycznej młodzież przedstawiła stuletnią historię szkoły. Po części oficjalnej i programie artystycznym absolwenci udali się na spotkanie w salach. Uroczystość zakończył wieczorny Bal absolwentów.

11 czerwca grupa uczniów wyruszyła na 2 tygodniową wycieczkę do włoskiego miasta Cattolica w ramach projektu POWER.

15 czerwca 2023 r. uczniowie odbyli wycieczkę do Warszawy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na specjalne zaproszenie pana Marka Kwitka – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.           

21 czerwca wolontariusze z ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie wraz z opiekunami – Paluch Beatą i Pastuszką Joanną złożyli wizytę w SOSW w Dębnie. Okazją do odwiedzin był niedawno obchodzony Dzień Dziecka. Nasze  wolontariuszki: Zofia Strzyż, Małgorzata Ciseł, Anastasiia Bunhuzchna przekazały koleżankom i kolegom drobne upominki ze słodyczami oraz najlepsze życzenia z okazji święta. 

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w którym wzięli udział nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście. Na wstępie pani dyrektor Alicja Szatan podsumowała rok szkolny 2022/2023, przybliżyła najważniejsze osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną pracę. Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli największe sukcesy przyjęli gratulacje, dyplomy oraz nagrody książkowe

Rok szkolny 2023/2024

4 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/2024.

Pani dyrektor Alicja Szatan przywitała nauczycieli, uczniów oraz rodziców a także przedstawiła nową wicedyrektor – panią Małgorzatę Rak oraz nowego kierownika praktycznej nauki zawodu – pana Marcina Kacę. Pożegnanie zostali nauczyciele i wychowawcy, którzy przeszli na emeryturę –  Grażyna Podczasi, Dominika Wojtas, Jano Furman oraz Andrzej Rewera.

8 września o 11.15 uczniowie tradycyjnie włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Lekturą wybraną w tym roku jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – utwór nawiązujący do 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego obchodzonej w tym roku. W czytaniu udział wzięli uczniowie klas 5 BTD oraz 3 HTD i 2 BT. Gościem specjalnym była pani Grażyna Milarska, koordynatorka Narodowego Czytania w Sandomierzu.

9-10 września  grupa młodzieży z klas technikum weterynarii wraz z opiekunem Jerzym Marcjanem wzięła udział w imprezie „Dni Polskich Koni Sportowych, Śląsko-Opolski Czempionat Użytkowy i Premiowanie Źrebiąt” w Udorzu. Młodzież oglądała pokazy i śledziła oceny komisji poszczególnych grup koni. Następnego dnia odbyły się zajęcia jazdy konnej z instruktorami. Po południu młodzież wraz z opiekunem zwiedziła zamek w Ogrodzieńcu.

15 września uczniowie wzięli udział w akcji ekologicznej pod hasłem: „Sprzątanie świata – łączy ludzi”.

17 września odbyło się III Mokoszyńskie Święto Plonów. Podczas Mszy Dziękczynnej odbyło się poświęcenia chleba i dożynkowego wieńca. Symbole dożynkowego święta zostały przekazane  na ręce Gospodyni  pani dyrektor Alicji Szatan i Gospodarza  Burmistrza Miasta Sandomierza, pana Marcina Marca.   Następnie nastąpiło uroczyste oddanie wyremontowanej ulicy Mokoszyńskiej, przy której mieści się szkoła. Swoją obecnością zaszczycili nas senatorowie i posłowie na Sejm RP, radni sejmiku wojewódzkiego i Rady Miasta Sandomierza oraz przedstawiciele różnych instytucji.

26 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w drużynowym dyktandzie z okazji Europejskiego Dnia Języków.

27 września 2023 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się Gala konkursu inspirowanego postacią i pasją Józefa Ulmy z Markowej „Ocalić od zapomnienia”. Nasza nauczycielka języka angielskiego Kinga Dragan zajęła II miejsce.

29 września z okazji Dnia Chłopaka odbyły się „Mokoszyńskie Wybory Mistera Szkoły”. W konkursie uczestniczyli chłopcy, którzy mieli szansę zaprezentować się w pięciu różnych konkurencjach. Zwycięzcą został Dmytro Beldii z klasy 4 technikum weterynarii, który otrzymał tytuł Mistera ZSCKR. Wicemisterem został Jakub Kowaliński z 2 klasy technikum ogrodniczego, a tytuł Mistera publiczności przypadł Karolowi Rosowskiemu z 5 klasy technikum weterynarii.

W dniach 25-29 września w naszej szkole odbyła się 9 edycja Europejskiego Tygodnia Sportu. W tych dniach poszczególne klasy uczestniczyły w rozgrywkach sportowych. – na każdy dzień przypadała inna konkurencja.

2 października w świetlicy internatu odbył się I Turniej Szachowy o Mistrzostwo ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie. W turnieju wzięło udział 16 uczniów naszej szkoły.

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Kristina Jabłońska z klasy II LTa. Na drugim miejscu uplasowała się Oleksandra Smyrna z klasy II LTb, a na trzecim Sofia Puntus z klasy I LTb. Wśród chłopców zwycięzcą został Jakub Reguła z klasy IIIBTb, który pokonał wszystkich rywali. Na drugim miejscu uplasował się Andrii Havrylko z klasy 3 LT, a na trzecim Artem Miakhyi z klasy 3 LT.

5 października nasi uczniowie Dominik Skurski i Ireneusz Gwizdała uczestniczyli w Żarnowcu w III Ogólnopolskim Konkursie Orki Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

6 października w szkole  odbyła się premiera filmu o Górach Pieprzowych z udziałem inicjatorów filmu i osób, które przyczyniły się do jego powstania oraz uczniów klasy 2 technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik oraz klas 3 i 4 technik weterynarii.

8 października uczniowie po raz kolejny wzięła udział w IX edycji Żywych Witryn Historii organizowanych z okazji odpustu ku czci bł. Wincentego Kadłubka.

13 października odbyło się uroczyste wmurowanie Kapsuły Czasu, która upamiętniła 100 lat istnienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie. Wydarzenie towarzyszyło innym uroczystościom szkolnym, związanym z Dniem Edukacji Narodowej. Kapsuła Czasu zawiera wiele cennych pamiątek, dokumentów, zdjęć i pism, które pozwolą przyszłym pokoleniom lepiej poznać historię naszej szkoły oraz ludzi.

13 października odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których uczniowie klas pierwszych przystąpili do ślubowania. Wyróżnieni nauczyciele i pracownicy szkoły zostali uhonorowani Nagrodą Dyrektora Szkoły, a najzdolniejsi uczniowie otrzymali nagrody finansowe w postaci stypendium Dyrektora Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce za rok szkolny 2022/2023.

19 października w hali sportowej MOSiR w Sandomierzu odbył się Turniej Szachowy o Mistrzostwo Sandomierza. W kategorii dziewcząt indywidualnie III miejsce zajęła uczennica klasy II LTa Kristina Jabłońska. W rywalizacji drużynowej nasza szkoła zajęła III miejsce.

20 października odbyła się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap szkolny.

27 października uczniowie i nauczyciele włączyli się do akcji #SzkołaPamięta.

27 października odbyła się coroczna kwesta na Cmentarzu Krukowskim w Sandomierzu.

10 listopada odbyły się uroczyste obchody 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie przystąpili też do akcji #SzkołaDoHymnu

10 listopada młodzież z klas pierwszych podjęła walkę ze szkodnikiem kasztanowców – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Akcja „Ratujmy kasztanowce” przebiegała w trzech etapach: zgrabienie zakażonych liści, zebranie liści do worków, utylizacja zakażonego materiału.

13-16 listopada w szkole miała miejsce akcja edukacyjna „Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie”. Patronatem jest Wojewódzka Komisja ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Kielcach. W ramach akcji odbyło się szereg wykładów, między innymi prowadzone przez: WIORIN, ARMiR i PIP w Kielcach.

14 listopada odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, przewodniczącym został Bartosz Toś z klasy III HTD, jego zastępcą Emilia Siwek z klasy III LT, stanowisko sekretarza zajmie Aleksandra Kobos z klasy III HTD. 

16 listopada odbył się na szczeblu szkolnym Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej. Organizatorem jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie. Zwycięzcami zostali: Bartosz Dec z klasy III BTa, Karolina Wiesiołek z klasy II BT, Wiktoria Łukasiewicz z klasy II BT

20 listopada odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej uroczyste podsumowanie działań prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Nasza szkoła znalazła się w grupie osób i instytucji zaangażowanych we współpracę w działaniach prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Podczas uroczystości pani Dyrektor Alicja Szatan odebrała specjalne podziękowanie za działania na rzecz edukacji bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

18 listopada nauczyciele z naszej szkoły wzięli udział w III Turnieju Halowej Piłki Nożnej Kadr Szkół Rolniczych o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Reprezentacja w składzie: Alina Galek, Marcin Kaca, Mirosław Hagdej, Marek Niedbała, Marek Bednarz, Maciej Boćkowski i Łukasz Strawa, zdobyła wicemistrzostwo Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

22 listopada odbyło się uroczyste przekazanie wraz z poświęceniem i przecięciem symbolicznej wstęgi nowo zakupionego ciągnika rolniczego. firmy Massey Ferguson serii 8S o mocy 245 KM.
 Następnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu reklamowym dotyczącym tego ciągnika.

25-26 listopada uczniowie wzięli udział w Wystawie Gołębi, Drobiu Ozdobnego, Królików oraz Ptaków Egzotycznych i Kóz, zorganizowanej na terenie naszej szkoły przez Sandomierski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

29 listopada uczniowie klas: 1-4 technikum weterynarii wzięli udział w spotkaniu i wykładzie prowadzonym przez przedstawicieli Instytutu Weterynarii SGGW w Warszawie: panią dr Karolinę Ferenc oraz pana mgr inż. Jarosława Olszewskiego.

30 listopada odbyła się w naszym internacie zabawa andrzejkowa. W dniu imprezy świetlica zamieniła się w ,,salę wróżb”.

2 grudnia 2023 uczniowie Naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w turnieju szachowym o  Mistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego szkół podstawowych i średnich zorganizowanym przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach pod patronatem Marszałka Województwa. Gospodarzem imprezy był Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich. Uczniowie naszej szkoły zajęli drużynowo 2 miejsce.

4 grudnia grupa uczniów z klasy 3 i 4 technikum weterynarii zwiedzili laboratorium Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz szpital Centrum Medycyny Translacyjnej (CMT). Podsumowaniem wyjazdu było zwiedzanie wraz z przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego. 

5 grudnia w internacie odbyła się impreza mikołajkowa pt. „Aktywne Mikołajki” obejmująca konkursy o tematyce bożonarodzeniowej oraz sportowe. 

7 grudnia  po raz kolejny odbyły się obchody Dnia Patrona Szkoły pt. „Oblicza Ziemi Sandomierskiej”. Wykład na temat Ziemi Sandomierskiej prowadził pana Andrzej Cebula, przewodnik PTTK, była możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego „Pieprzowe Góry Ostoja Natury” a także wystawę fotografii pt. „Ziemia Sandomierska w obiektywie”, których autorami byli nasi uczniowie. Pan Rafał Staszewski, autor książek „Świętokrzyskim szlakiem”, przedstawił historie miejscowości znajdujących się na Ziemi Sandomierskiej. Uczniowie przedstawili prezentację na temat „Mikołaj Gomółka- syn Ziemi Sandomierskiej”. Tańce dawne renesansowe wykonali uczniowie naszej szkoły należący do Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Jak co roku zostali nagrodzeni uczniowie klas pierwszych, którzy brali udział w konkursie dotyczącym historii szkoły. Na zakończenie obchodów zaprezentowali się uczniowie Zespołu Pieśni i Tańca ZSCKR w Sandomierzu.

 8 grudnia uczniowie wzięli udział w cyklicznej akcji charytatywnej pod hasłem – Bożonarodzeniowa Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas „TAK, POMAGAM”. Wolontariusze ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie: Wiktoria Łukasiewicz, Bartłomiej Maj, Krzysztof Szelągiewicz wraz z opiekunami Henryką Kwiatkowską, Aliną Galek, Beatą Paluch, przeprowadzili zbiórkę żywności w sklepie spożywczym „Majk” przy ulicy Lubelskiej 6 w Sandomierzu.

8 grudnia 17-osobowa grupa uczniów z klas 1 i 3 HTD oraz 2 BT z opiekunkami Agnieszką Woźniak i Anitą Łukawską uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Sadownictwa Fruit Poland Expo w Nadarzynie koło Warszawy.

11 grudnia w szkole rozpoczął się można turniej piłki siatkowej, do którego zgłosiło się 15 klas. Zakończenie turnieju przewidziane jest na styczeń.

12 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie wzięli udział w szkolnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Rolnictwie w Unii Europejskiej „Polska Wieś w Europie”. Do etapu regionalnego zostali zakwalifikowani uczniowie klasy II w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Wiktoria Łukasiewicz, Karolina Wiesiołek oraz Karol Niewiadomski. Organizatorami konkursu dla resortowych szkół rolniczych „Polska Wieś w Europie” są Komisja Europejska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

13. i 14 grudnia w Połańcu odbyły się Finał Wojewódzki Licealiady w unihokeju w kategorii dziewcząt i chłopców. W swoim debiucie w tej dyscyplinie sportowej drużyna dziewcząt zajęła miejsce V a chłopców II miejsce.

14 grudnia w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów. Laureatami zostali Bartosz Dec i Bartłomiej Różalski z klasy 3BTa w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Będą oni reprezentować naszą szkołę w etapie wojewódzkim konkursu w Kielcach.

14 grudnia  uczniowie z opiekunką Szkolnego Koła Wolontariatu – Beatą Paluch, odwiedzili, jak co roku, podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Jopka w Dębnie. 

15 grudnia VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej w Starachowicach zorganizowany pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Starosty Powiatu Starachowickiego. W konkursie udział wzięli uczniowie z pięciu szkół województwa świętokrzyskiego. Naszą szkołę reprezentowali Bartosz Dec, Wiktoria Łukasiewicz i Karolina Wiesiołek. Bartosz Dec zajął pierwsze miejsce w konkursie, Wiktoria Łukasiewicz zajęła drugie miejsce. Drużynowo nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce.

21 grudnia uczniowie klasy 1 BBE w zawodzie ogrodnik w ramach zajęć praktycznych z produkcji sadowniczej odwiedzili Laboratorium Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu. 

22 grudnia odbyły się uroczyste wigilie klasowe a następnie szkolne Jasełka.

12 stycznia  w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu odbyła się 31 edycja Olimpiady Zdrowia PCK. W etapie rejonowym wygrała nasza uczennica Kateryna Andreieva zdobywając 30 na 40 możliwych punktów

W dniach 17-18 stycznia w Kielcach odbywały się największe w regionie targi ogrodnicze – Targi Sadownictwa i Warzywnictwa. Pierwszego dnia uczestniczyła w nich młodzież z klas II i III

19 stycznia reprezentacja uczniów Zespołu Centrum Szkół Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie uczestniczyła w I międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo energetyczno-ekologiczne surowców rozproszonych”. Konferencja odbyła się w Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Uczniowie klasy II BT brali udział w wykładach, warsztatach oraz razem z Pełnomocnik Rektora KUL Panią dr Joanną Dyrdą-Muskus zwiedzali laboratoria uczelni. Wykład pt. „Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski” wygłosił nauczyciel Artur Lis

W dniach 20 i 21 stycznia w ZSCKR w Potoczku odbył się IV Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza reprezentacja w składzie Mirosław Hagdej, Alina Galek, Grzegorz Nierubiec, Marek Niedbała, Maciej Boćkowski i Łukasz Strawa stanęła do walki z innymi zespołami ze szkół rolniczych i zajęła X miejsce w Turnieju

26 stycznia odbył się Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek. Na uroczystości byli obecni następujący goście: pan Tomasz Niedziałek – wiceprezes Związku Młodzieży Wiejskiej w woj. świętokrzyskim; pan Waldemar Maruszczak – kierownik Biura Powiatowego w Sandomierzu ARiMR.; radni: pan Krzysztof Szatan, pan Marek Strugała, pan Sylwester Łatka, pan Marcin Świerkula; ks. dr Leszek Chamerski; pan Paweł Jasiński – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu z nauczycielami należącymi do związku; pani Krystyna Socha – prezes Związku Oddziału ZNP w Sandomierzu; pan Liśkiewicz Sławomir – przedstawiciel WOT; pan Szymon Kaca – kierownik Okręgowego Związku Pszczelarstwa w Sandomierzu

29 stycznia w szkole odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „ZNANI NIEZNANI. POLACY ŚWIATU”. Wystawa została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk

31 stycznia odbyło się podsumowanie Zimowego Turnieju Piłki Siatkowej. Pierwsze miejsce zdobyła klasa 4 Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Drugie miejsce zajęła klasa 2 Technikum architektury krajobrazu i ogrodnictwa.Trzecie miejsce zajęła klasa 5 Technikum weterynarii

1 lutego w szkole odbyła się debata pod hasłem „Przyszłość polskiego sadownictwa – strategia zamiast gaszenia pożarów”, w której wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski. Spotkanie miało charakter otwarty i zgromadziło wielu zainteresowanych sytuacją w polskim rolnictwie, a szczególnie w sadownictwie. Byli wśród nich producenci, przedsiębiorcy, członkowie grup producenckich, przedstawiciele instytucji obsługujących rolnictwo i władze razem z wicewojewodą świętokrzyskim Michałem Skotnickim i starostą sandomierskim Marcinem Piwnikiem

3 lutego odbył się bal studniówkowy klas piątych technikum w zawodach – technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ogrodnik. Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie bawili się do białego rana w Rezydencji Sandomierskiej w Lenarczycach,

3 lutego na lodowisku Biały Orlik w Sandomierzu odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w biegu łyżwiarskim na dystansie 400m pod patronatem burmistrza Sandomierza Marcina Marca. Naszą szkołę  reprezentowały cztery uczennice, które w kategorii open odniosły sukcesy – Patrycja Rybacka zajęła miejsce pierwsze, Sofia Puntus zajęła miejsce III, Julia Teter zajęła miejsce IV, Kristina Yablonska zajęła miejsce VI.

8 lutego w naszej szkole odbyła się akademia „Święty Walenty w Mokoszynie”. Wydarzenie to było zorganizowane przez Samorząd Uczniowski z okazji zbliżających się Walentynek.

8 lutego uczniowie klas pierwszych i drugich w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w szkoleniu „Dobre praktyki wodne” organizowanym przez Instytut ADN. Szkolenie poprowadzili prof. Danuta Leszczyńska z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz dr inż. Michał Śpitalniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

27 lutego w Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyły się regionalne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. XI edycję konkursu organizowanego w roku szkolnym 2023/2024 przez Państwową Inspekcję Pracy w Kielcach w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki. Naszą szkołę reprezentowali: Bartosz Dec i Bartłomiej Różalski z III klasy technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

29 lutego w murach II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu zorganizowano III edycję Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Orzeł Ortografii”. Zmagania z polską pisownią podjęli najlepsi miłośnicy języka ojczystego z różnych szkół powiatu sandomierskiego. Wśród nich nie zabrakło również reprezentantów naszej szkoły! Do konkursu zakwalifikowali się: Oliwia Leja z klasy 3 technikum w zawodzie technik weterynarii, Daniel Kawalec z klasy 3 technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

1 marca w szkole odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Drużyny z poszczególnych klas rozwiązywały krzyżówki, szyfry i test wiedzy, który dotyczył  działalności żołnierzy Polskiego Podziemia w latach 1944-1963. W części sportowej uczniowie pokonywali tor przeszkód połączony ze strzelaniem z karabinka sportowego. Kolejnym punktem programu był Bieg Tropem Wilczym – edycja XII, który łączy w sobie sportową rywalizację z hołdem dla bohaterów.

4 marca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym odbyła się XLI edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Laureatami tegorocznej XLI wojewódzkiej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zostali: Dec Bartosz oraz Stasiak GrzegorzWymienieni uczniowie przechodzą do Finału Krajowego OMPR gdzie będą reprezentowali naszą szkołę.

5 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “FOX”. Konkurs ten jest organizowany pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

7 marca odbyła się w szkole konferencja „Nowoczesne trendy doradztwa zawodowego. Rolniczy zawód przyszłości”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Konferencja była skierowana do doradców zawodowych, wychowawców klas, nauczycieli i kadry zarządzającej, a jej celem było przedstawienie aktualnych trendów w doradztwie zawodowym a także zaprezentowanie bogatej oferty kształcenia w zawodach rolniczych.

8 marca w szkole obchodzono Dzień Kobiet. To wyjątkowe święto stało się doskonałą okazją do tego, by docenić wszystkie Panie za ich ciężką pracę, troskę i zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej.

11 marca po raz kolejny, uczniowie przyłączyli się do organizowanej przez Caritas Diecezji Sandomierskiej XXIV Wielkanocnej Zbiórki Żywności – „Tak. Pomagam!”. Wolontariuszki: Chmielnicka Natalia, Strzyż Zofia, Rębacz Katarzyna, Mortka Zuzanna, Lebida Kamila przeprowadziły zbiórkę darów w supermarkecie ,,Majk’’ przy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu w dniu 8.03.2024 r. Dzięki dobrej woli darczyńców udało się zebrać kosze artykułów spożywczych o długim terminie ważności. Zebrane produkty zostaną przeznaczone na przygotowanie wielkanocnych paczek dla najuboższych rodzin z Diecezji Sandomierskiej.

18 marca w szkole zakończyła się XXIV edycja akcji „Góra Grosza”. I miejsce – klasa 1 BT, II miejsce – klasa 1 LTB, III miejsce – klasa  3 BTA

18 marca odbył się II szkolny Konkurs matematyczny „Mistrzowie matematyki z liczbą PI”. Konkurs adresowany był do uczniów klas I-IV ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie.

19 marca nasi uczniowie z technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajęli drużynowo III miejsce w I Turnieju Rolnictwa Cyfrowego Europejskiego Forum Rolniczego 2024 w Jasionce koło Rzeszowa organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz firmy CLAAS Polska oraz AGROCOM Polska. W ścisłym finale szkołę reprezentowali Dominik Skurski, Piotr Pawłowski i Ireneusz Gwizdała. W Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce k. Rzeszowa udział wzięła również pani dyrektor Alicja Szatan wraz z nauczycielem panem Markiem Niedbałą.

20 marca w sadzie szkolnym odbył się konkurs cięcia „Nowe trendy w cięciu jabłoni”. Do rywalizacji przystąpiło 14 uczniów w zawodach: technik ogrodnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a konkurencja wyrównana. Ostatecznie wyniki są następujące: I miejsce: Jakub Brzdękiewicz z klasy trzeciej, II miejsce: Bartosz Toś z klasy trzeciej, III miejsce: Paweł Olszewski z klasy piątej.

21 marca nasze uczennice wraz z opiekunem uczestniczyły jak co roku w biegu ulicznym pt. ” Bieg z Marzanną” organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Po pokonaniu 4 km na Bulwarze Piłsudskiego odbyło się uroczyste tzw. Topienie ,,Marzanny”

21 marca mieliśmy przyjemność zaprezentować naszą ofertę edukacyjną podczas Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych, która odbyła się na hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Sandomierzu.

W dniach 21–22 marca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu odbył się półfinał III edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o rolnictwie w Unii Europejskiej „Polska Wieś w Europie”. Wiktoria Łukasiewicz, Karol Niewiadomski i Karolina Wiesiołek pod opieką nauczyciela Artura Lisa zajęli I miejsce.

W dniach 21-22 marca w naszej szkole odbył się charytatywny Kiermasz Wielkanocny. Można było zakupić piękne stroiki wielkanocne, ręcznie wykonane palmy oraz ciasta. Wszystkie stroiki i palmy zostały przygotowane z przez członków kółka florystycznego. Podczas dwudniowej akcji charytatywnej udało się zebrać 1844 zł za stroiki wielkanocne i 312.80 zł za ciasta. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na leczenie Nikoli Zarzyckiej chorej na wadę serca.

22 marca odbyła się VIII edycja Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych w Filii w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Naszą szkołę w konkursie reprezentowała Urszula Dobrowolska z klasy 2LTb technikum w zawodzie technik weterynarii.

22 marca uczniowie klas piątych w zawodzie: technik weterynarii, technik ogrodnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę.

26 marca szkole gościli przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Głównym punktem programu było spotkanie z Panią Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Katarzyną Dzidą. Pani Dziekan szczegółowo omówiła kierunki kształcenia oferowane przez wydział, kładąc nacisk na ich praktyczny charakter i szerokie możliwości rozwoju zawodowego absolwentów. Dodatkową atrakcją spotkania był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W dniach 4-5 kwietnia 2024 r. uczniowie klas trzecich w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w szkoleniu nt. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności”. Warsztaty miały na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z produkcją, dystrybucją i sprzedażą żywności w lokalnych społecznościach.

9 kwietnia odbył się II Charytatywny Bieg Dobra organizowany przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu przy współpracy z Caritas Sandomierz. Nasza reprezentacja liczyła 35 zawodników, którzy na Bulwarze Piłsudskiego pokonywali wielokrotnie dystans 1 kilometra. Każdy kilometr przebiegnięty przez uczestnika to wsparcie finansowe dla Aleksandry Wolak absolwentki KLO w Sandomierzu. W dniu 11 kwietnia w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym odbyło się uroczyste podsumowanie akcji ,,Biegu Dobra”. Nasza reprezentacja w rywalizacji szkół średnich zajęła pierwsze miejsce, a także indywidualnie zdobiliśmy wszystkie miejsca medalowe. W rywalizacji pań I miejsce zajęła Sofia Puntus, II miejsce Kristina Yalonska, a III Yuliia Osyka. W grupie panów I miejsce zdobył Piotr Pawłowski II miejsce Kamil Baran, a III miejsce ex aequo Jakub Stawiarski i Bartosz Stola.

10 kwietnia w szkole odbyły się warsztaty pt. “Stres – jak go pokonać?”. Warsztaty poprowadziła pani Magdalena Wrońska z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Sandomierzu. 

11 kwietnia wolontariusze po raz kolejny odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Machowie.

12 kwietnia odbyła się XLVII edycja eliminacji okręgowych OWiUR. Blok ogrodnictwa reprezentowali Bartosz Toś i Jakub Brzdękiewicz z kl. 3 technikum w zawodzie technik ogrodnik. Olimpiada odbyła się w SGGW w Warszawie. Przedstawicielkami bloku architektury krajobrazu były uczennice: Anna Zhyliaieva z klasy 3 technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu i Nikola Żyła z klasy 2 technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu.
 Wiedzę z mechanizacja rolnictwa prezentował Bartosz Dec – uczeń klasy 3a techniku w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
 Blok weterynarii reprezentowali uczniowie: Yuliia Klimonova z klasy 4 technikum w zawodzie technik weterynarii i Gabriel Kargulewicz, uczeń z klasy 5 technikum w zawodzie technik weterynarii.
 Eliminacje dla wymienionych uczniów odbyły się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Uczeń Bartosz Toś, który prezentował wiedzę z ogrodnictwa zdobył 4 miejsce.

13 kwietnia 2024 reprezentacja nauczycieli w składzie Alina Galek, Magdalena Domaradzka, Maciej Boćkowski i Mirosław Hagdej uczestniczyli w I Turnieju pracowników oświaty szkół rolniczych w badmintonie o Puchar Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. W kategorii gry pojedynczej mężczyzn Maciej Boćkowski zajął I miejsce, a w kategorii gry pojedynczej żeńskiej Alina Galek zajęła III miejsce. W parach mieszanych nasza reprezentacja zajęła III miejsce w grupie.

15 kwietnia w Staszowie reprezentacja szkoły w piłce koszykowej dziewcząt wzięła udział w Licealiadzie na szczeblu półfinał wojewódzki zajmując miejsce III.

W dniach 18 i 19 kwietnia 2024 r. odbył się ogólnopolski finał konkursu „Polska wieś w Europie” w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy.
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie im. Ziemi Sandomierskiej reprezentowali zwycięzcy etapu regionalnego: Wiktoria Łukasiewicz, Karol Niewiadomski i Karolina Wiesiołek pod opieką nauczyciela Artura Lisa. Nasza młodzież zajęła IV miejsce w Polsce i wygrała wyjazd do Brukseli.

24 kwietnia odbyły się XXX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Collegium Gostomianum w Sandomierzu (etap rejonowy). W rywalizacji uczestniczyło pięć szkół z powiatu sandomierskiego. Zadaniem każdej 5-osobowej drużyny było wykazanie się umiejętnościami praktycznymi w zakresie ratownictwa medycznego. Nasza drużyna zajęła 3 miejsce.

24 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie odbył się konkurs „Bądź Bezpieczny Na Drodze Ciągnikiem”. Konkurs miał na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodych adeptów rolnictwa i sprawdzenie sprawności technicznej pojazdów. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również umiejętnościami praktycznymi. Zwycięzcami zostali: I miejsce – ZSCKR w Siennicy Różanej, II miejsce – ZSCKR w Okszowie, III miejsce –  ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie.

25 kwietnia odbyły się uroczyste obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

26 kwietnia pod hasłem „Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz. Coś kończy się, żeby coś mogło trwać…” pożegnaliśmy uroczyście klasy maturalne. Pani dyrektor Alicja Szatan przywitała zebranych gości: Ryszarda Dula – Powiatowego Lekarza Weterynarii, Piotra Lipińskiego – Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – oddział w Sandomierzu, Agnieszkę Nowakowską – Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu, Aleksandra Bidasa – członka zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Mariana Muskusa – Kierownika WIORIN oddział w Sandomierzu, Martę Rosowską – Przewodniczącą Rady Rodziców, zebranych rodziców, uczniów młodszych klas, nauczycieli, a także dzisiejszych abiturientów z klas piątych w zawodach: technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ogrodnik.Pani dyrektor wręczyła wszystkim absolwentom świadectwa i nagrody. Były też pamiątkowe zdjęcia.

27 kwietnia w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Szkół Ponadpodstawowych w wyciskaniu sztangi leżąc. W rywalizacji wzięło udział blisko 150 zawodników i zawodniczek. Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu- Mokoszynie reprezentowało trzech uczniów. W kategorii do 83kg uczeń klasy IBT Tomasz Wnuk uplasował się na miejscu czwartym, w kategorii do 93 kg uczeń klasy IBBE Mikołaj Piątek uplasował się na miejscu 14. W kategorii najcięższej powyżej 93kg, uczeń klasy IIIBTA Bartosz Ćwiek zajął miejsce 7.

 

Dyrektorzy szkoły:

 1. 1921-1923: K. Taklińska
 2. 1923-1934: Zofia Wocalewska
 3. 1934-1939: Helena Sakowiczówna
 4. 1941-1944: Marian Połowicz
 5. 1944-1948: Anna Radolińska
 6. 1949: Helena Skarżyńska
 7. 1949- 1950: Stefan Matulewski
 8. 1950- 1951: Antoni Ciesielski
 9. 1951- 1952: Piotr Szczepańczyk
 10. 1952- 1963: Tadeusz Jakacki
 11. 1963- 1974: Kazimierz Wroczek
 12. 1974-1984: Tadeusz Czerwonka
 13. 1985- 1990: Adam Podsiadły
 14. 1990- 1996: Kazimierz Dyka
 15. 1996- 2008: Witold Surowiec
 16. 2008- 2018: Marek Niedbała
 17. 2019- : Alicja Szatan

Zastępcy dyrektorów:

 1. Anna Bielawska
 2. Wacław Kubala
 3. Roch Lasota
 4. Mieczysław Grzyb
 5. Witalis Denkowski
 6. Konstanty Trzeciakiewicz
 7. Tadeusz Czerwonka
 8. Adam Szal
 9. Eugeniusz Zięba
 10. Ryszard Kazimierski
 11. Michał Wach
 12. Józef Kandefer
 13. Alicja Aschenbrenner
 14. Andrzej Świątek
 15. Witold Ośka
 16. Marek Niedbała
 17. Jolanta Puzio
 18. Urszula Bąk

Opracowała: Danuta Kolasa, Anna Bryła

Bibliografia:

 1. Czerwonka Wanda, Czerwonka Tadeusz: Zarys historii Szkoły Rolniczej w Mokoszynie 1921-1991. Mokoszyn 1991.
 2. Kroniki szkolne z lat 1961-2018.
 3. Z dziejów Zespołu Szkół Rolniczych w Mokoszynie (1921-1996) pod redakcją Zdzisławy Mazurek. Sandomierz 1996.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fotograficzna historia ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie – 100-lecie Szkoły:

https://docs.google.com/presentation/d/1S26kygg09nfkkhuihjygPSKfPEn3yNcF/edit?usp=sharing&ouid=105153199800468882016&rtpof=true&sd=true