21 października 1921 roku na mocy decyzji wojewody kieleckiego została utworzona szkoła rolnicza w Mokoszynie. Rozpoczęła działalność 1 listopada 1923 roku jako Publiczna Szkoła Przysposobienia Gospodyń Wiejskich im. Królowej Jadwigi.
Obecnie nosi nazwę : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie.
Ale początki szkolnictwa rolniczego w Polsce sięgają XVIII wieku.
Utworzona w 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej dążyła do podporządkowania szkolnictwa potrzebom rozwoju gospodarczego. KEN postanowiła, że nauki rolnicze zostaną wprowadzone do szkół wszelkiego typu. W programie rolnictwa najczęściej omawiano rodzaje gleby, zasady nawożenia, siewu zbóż, a przy nauce ogrodnictwa poruszano takie tematy jak szczepienie drzew owocowych, warunki zakładania sadu i ogrodu warzywnego oraz szkółki drzew. III rozbiór zahamował plany szerzenia wiedzy rolniczej.
Jednak na początku XIX wieku stosunki ekonomiczne Europy i postęp techniczny zmuszały właścicieli ziemskich do szukania nowych metod gospodarowania. 9 lipca 1920r sejm uchwalił ustawę o reformie rolnej i możliwości zakładania szkół rolniczych publicznych i prywatnych.
Rok później podjęto decyzję o utworzeniu szkoły rolniczej w Mokoszynie.
Na ogólny areał gruntów szkolnych składały się; 24 morgi ziemi ornej, 3 morgi parku i ogrodu.
Nauka trwała 11 miesięcy i była bezpłatna. Jednak uczennice płaciły za internat i pokrywały koszty utrzymania. W informacjach z 1925r była mowa o 1 metrze żyta miesięcznie. Strojem wyjściowym w dni świąteczne oraz na czas wycieczek był ludowy strój krakowski.
Program nauki obejmował grupę przedmiotów zawodowych i pomocniczych oraz przedmioty ogólnokształcące. Ogólnokształcące obejmowały: język polski, religię, historię Polski, nauki o Polsce współczesnej, matematykę, higienę, śpiew, rysunki. Zawodowe zaś: hodowlę bydła, trzody, drobiu, weterynarię, mleczarstwo, warzywnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo i gospodarstwo domowe.
W pierwszym roku naukę podjęło 20 uczennic, w latach następnych liczba wzrosła do 40. Utrzymanie w internacie pozwalało na skromne żywienie. Na śniadanie podawano najczęściej zupę mleczną z chlebem, potrawy mięsne podawano dwa razy w tygodniu, a w pozostałe dni były zupy, kasze, kopytka, naleśniki. W czasach kryzysu było gorzej i dawano tylko chleb z herbatą.

10 września 1930r odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły przez księdza Adama Rewerę.
Nowy budynek szkoły oficjalnie oddano do użytku 18 października 1931 roku.
15 sierpnia 1933 roku uroczyście obchodzono 10 lecie szkoły. Uroczystość była połączona z dożynkami powiatowymi i wręczeniem szkole sztandaru. Poświęcenia sztandaru dokonał biskup Władysław Jasiński.

W 1934r inwentarz szkolny wynosił: 6 krów rasy nizinnej czarno – białej, 2 jałówki, 1 cielę, 4 konie, 12 sztuk trzody chlewnej, 52 kury, 20 kaczek, 10 indyków. W tym czasie średnia mleczność od jednej krowy wyniosła 2790 litrów. Były to dobre osiągnięcia dzięki staraniom kierowniczki szkoły pani Zofii Wocalewskiej, która za całokształt była doceniana przez władze
i odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wtedy wybuchła wojna.
W czasie wojny szkoła została zdemolowana. Potem trwały prace remontowe i dopiero 3 września 1946r rozpoczęto naukę w 3–letnim Państwowym Żeńskim Gimnazjum Rolniczym w Mokoszynie oraz zorganizowano roczny kurs Przysposobienia Gospodyń Wiejskich. Uruchomiono internat. W 1951r gimnazjum zostało przekształcone w 4 – letnie Państwowe Technikum Rolnicze, którego absolwenci otrzymywali tytuł agrotechnika. Budowa naszej szkoły rozpoczęła się w 1956r. 5 czerwca wmurowano kamień węgielny w fundamenty.
W roku szkolnym 1958/59 utworzono 5 – letnie Technikum Rolnicze. Budynek szkoły został oddany do użytku 12 marca 1968r. Budowa całego obiektu kosztowała 8 mln zł. Zbudowano także szklarnie, budynek mieszkalny, internat, garaże mechanizacji. Przez następne lata szkoła się rozwijała. Utworzona 3-letnie Technikum Ogrodnicze, 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej oraz Liceum Ekonomiczne. W 1977r powołano w Mokoszynie Zespół Szkół Rolniczych im. Ziemi Sandomierskiej. Zainteresowanie szkołą było duże i wciąż powstawały nowe kierunki. Utworzono 3-letnią Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, zbudowano blok mieszkaniowy i stadion sportowy.
Obecnie znajduje się tu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej.

Dyrektorzy szkoły

K. Taklińska – 1921-1923
Zofia Wocalewska – 1923-1934
Helena Sakowiczówna – 1934-1939
Marian Połowicz – 1941-1944
Anna Radolińska – 1944-1948
Helena Skarżyńska – 1949-1949
Stefan Matulewski – 1949-1950
Antoni Ciesielski – 1950-1951
Piotr Szczepańczyk – 1951-1952
Tadeusz Jakacki – 1952-1963

Zastępcy:

Anna Bielawska
Wacław Kubala
Roch Lasota
Mieczysław Grzyb
Witalis Denkowski
Konstanty Trzeciakiewicz
Tadeusz Czerwonka
Adam Szal
Eugeniusz Zięba