KOWR: rola i zadania

W naszej szkole w ramach współpracy  z instytucjami gościliśmy przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w osobach: Pan Jacek Toś dyrektor świętokrzyskiego oddziału oraz Pani Katarzyna Słonina kierownik oddziału na powiat opatowski i sandomierski.

Pan dyrektor powiedział na wstępie, że (KOWR) powstał 1 września 2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623). W tym też terminie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, których zadania przejął w znacznej części KOWR.   
Do zadań KOWR należy:

 • tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych
 • tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze
 • obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne
 • administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne
 • zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa
 • inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych
 • popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych
 • wykonywanie praw z udziałów i akcji
 • wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie.

Pani kierownik przedstawiła cele WPR (WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ) , jakie realizuje KOWR. Są to: 

 • wspieranie rolników i poprawa wydajności rolnictwa przez zapewnienie stabilnych dostaw żywności po przystępnych cenach
 • zapewnienie  rolnikom odpowiedniego standardu życia
 • wspieranie zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i przeciwdziałania zmianie klimatu
 • ochrona obszarów wiejskich i krajobrazów w całej UE
 • kultywowanie gospodarki wiejskiej przez promowanie zatrudnienia w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i w sektorach powiązanych.

Na koniec Pan dyrektor zachęcił naszą młodzież do spotkań  plenerowo-terenowych
z KOWR. Nadmieniając, że w samych województwie świętokrzyskim planowanych na ten rok jest 14 takowych imprez.

W spotkaniu uczestniczyły klasy pierwsze, drugie i trzecie w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ogrodnik oraz technik weterynarii.

Zdjęcia i notatka: Marcin Kaca.